Provinciaal Sportreglement 2016 Antwerpen

pdf versie 

Art. 1 Het nationaal en provinciaal sportreglement zijn in de provincie Antwerpen van toepassing voor allen die er de duivensport beoefenen of er mede in betrekking staan.

Art. 2 Een reglement van inwendige orde betreffende inrichting van wedvluchten door een duivenliefhebbersvereniging kan alleen rechtsgeldig zijn in zoverre dat het aangenomen is door de algemene vergadering van de vereniging en ter goedkeuring voorgelegd aan de provinciale afdeling.
Bij ontstentenis van dergelijk reglement van inwendige orde zijn de modelstatuten uitgegeven door de KBDB (gele blz.) van toepassing.

Art. 3 De lokalen waar duivenliefhebbersverenigingen gevestigd zijn dienen over een
telefoon te beschikken.

Art. 4 Een bestaande duivenliefhebbersvereniging gevestigd in een wijk of parochie van een gemeente of deelgemeente mag zich bij een gebeurlijke verandering van lokaal niet gaan vestigen in het centrum van deze gemeente, deelgemeente, noch in een andere wijk of parochie, tenzij met goedkeuring van de aldaar gevestigde vereniging en van het provinciaal comité.

Art. 5 Elke aangegane verbintenis door het bestuur van een vereniging, samenspel of verbond,hetzij bij contract, hetzij ten overstaan van het provinciaal comité blijft bindend voor de betrokken partijen en kan tijdens de lopende periode niet verbroken worden zelfs niet als een bestuurswijziging zou plaatshebben, tenzij bij onderling akkoord.

Art. 6 Ingeval een samenspel wordt aangegaan zal de overeenkomst getekend door de vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen voor 1 januari op de provinciale zetel moeten toekomen. Het reglement van inwendige orde moet er voor de aanvang van het seizoen toekomen.

Art. 7 De inrichters van wedvluchten dienen voor het seizoen te bepalen wanneer de oude en jaarse afzonderlijk vliegen of in een gezamenlijke prijskamp. Geen dubbelingen mogelijk.
Gemengde prijskampen (oude + jaarse + jonge) worden slechts toegestaan vanaf
september.
Vanaf de Frankrijkvluchten mogen er geen port- of leerduiven meer aangenomen
worden in de prijskampen.

Art. 8 Bij niet lossing op de voorziene dag worden de vergezellers verplicht om lossingsmogelijkheid of weersverbetering af te wachten tot 's anderendaags. Dit volgens afspraak met de samenlossende provincies.
Kan de tweede dag niet voor deze opgegeven uren gelost worden, dan dienen de duiven teruggebracht te worden, rekening houdend met de specifieke richtlijnen van de inrichter, uitgezonderd de provinciale wedvluchten.

Art. 9 Elke vereniging, samenspel of verbond is verplicht de speelomtrek van de snelheidsvluchten te bepalen met gemeentegrenzen van voor de fusies, mits eerbiediging der wettelijke administratieve correcties der gemeentegrenzen.
De vereniging, samenspel of verbond dat haar speelomtrek uitstrekt over een andere provincie, dient deze te beperken tot de aangrenzende deelgemeente(n).
Verenigingen die in toepassing van art.36 van het nationaal sportreglement met hun deelnemingszone in de PE Antwerpen komen, dienen zich te beperken tot de aangrenzende deelgemeente(n) die raken aan de provinciegrens van hun deelnemingszone van hun PE/SPE.
Indien een vereniging, samenspel of verbond de speelomtrek bepaalt of uitbreidt met het grondgebied van een andere gemeente dan is er voor deze vereniging, samenspel of verbond de verplichting om de vereniging(en) van deze gemeente te aanvaarden als inkorflokaal zo deze er mocht(en) om verzoeken en dit aan de gangbare voorwaarden (bvb bepaling van het aantal in te korven duiven...).
Indien een deelgemeente geen duivenvereniging heeft, vallen de grenzen van de
deelgemeente weg en behoren zij binnen de speelomtrek van de hoofdgemeente.
Betwistingen omtrent weigeringen worden behandeld door de raad van bestuur na
ruggespraak met de betrokken partijen. Gezien de grootte van sommige gemeenten is de regel aangaande het wegvallen van de deelgemeente grenzen niet van toepassing op de Stad(gemeente) Antwerpen en al zijn deelgemeenten.

Art. 10 Overeenkomsten tot samenspelen moeten geschieden voor 1 januari. De betrokken verenigingen moeten dit melden via het vluchtprogramma. Een kopie van de overeenkomst dient bij het vluchtprogramma gevoegd te worden.
Bijzondere gevallen zullen behandeld worden door het Provinciaal Comité van de afdeling.

Art. 11 Verenigingen die o.w.v. hun geografische ligging geïsoleerd raken en ook de deelgemeenten waar geen duivenvereniging gevestigd is zullen opgenomen worden in een samenspel waar zij geografisch thuishoren.
Deze toewijzing zal geschieden door het Provinciaal Comité na overleg met de
betrokken partijen.

Art. 12 In elke meerjarige overeenkomst dient een clausule voorzien waardoor jaarlijkse uitstapmogelijkheid gegarandeerd is.

Art. 13 Regionale snelheidsvluchten tijdens het weekend mogen slechts ingericht worden vanaf
1 september voor Belgiëvluchten en vanaf 15 augustus voor Frankrijkvluchten.
De maximum speelstraal voor deze regionale wedvluchten bedraagt 15 km. Het grondgebied van elke gemeente dat door deze straal wordt geraakt dient volledig toegelaten te worden tot deze wedvluchten.
Tijdens de maand oktober is onbeperkte afstand toegelaten mits toepassing van art.36 van het Nationaal Sportreglement.

Art. 14 Alle snelheidsvluchten (ook kortvluchten) ingericht op weekdagen, dienen via het vluchtprogramma aangevraagd te worden.
Voor de bepaling van de speelomtrek dient rekening gehouden te worden met art. 36
van het nationaal sportreglement.

Art. 15 De verenigingen die kleine en grote halve fondwedstrijden inrichten moeten hun speelomtrek afbakenen met gemeentegrenzen van voor de fusies.
Indien een hafo-verbond haar speelomtrek uitstrekt over een bestaand hafo-lokaal, dan is
het verbond verplicht dit lokaal op te nemen als inkorflokaal indien het bestuur hierom verzoekt.
Indien een deelgemeente geen duivenvereniging heeft, vallen de grenzen van de deelgemeente weg en behoren zij binnen de speelomtrek van de hoofdgemeente.
Betwistingen hieromtrent worden behandeld door de raad van bestuur na ruggespraak met de betrokken partijen.
De vereniging, samenspel of verbond dat haar speelomtrek voor grote en kleine halve fondwedstrijden uitstrekt over een andere provincie dient deze te beperken tot de aangrenzende deelgemeente(n).
Verenigingen die in toepassing van art.36 van het nationaal sportreglement met hun deelnemingszone in de PE Antwerpen komen, dienen zich te beperken tot de aangrenzende deelgemeente(n) die raken aan de provinciegrens van hun deelnemingszone van hun PE/SPE.
Om als hafo-bureel te kunnen fungeren moet de betrokken vereniging op jaarbasis minimum 1.200 getekende duiven verzonden hebben. Verenigingen die dit minimum niet halen kunnen door het provinciaal comité geschrapt worden.

Indien in een fusiegemeenten bepaalde burelen de gestelde norm niet halen
maar de lokalen gezamenlijk de vereiste norm halen, dienen zijzelf overeen te
komen welk bureel als inkorvingslokaal blijft fungeren op voorwaarde dat de
lokalen van deze fusiegemeente in hetzelfde verbond spelen.
Bij betwistingen zal het provinciaal comité het lokaal toewijzen.
Gezien de beperkende maatregelen zullen geen nieuwe inkorvingslokalen voor hafo meer toegestaan worden.

Art. 16 Verenigingen die aan onderstaande voorwaarden voldoen kunnen een aanvraag indienen om in te korven voor de provinciale en interprovinciale wedvluchten :
- een bestaand hafolokaal bezitten (kleine hafo)
- op jaarbasis 4.000 duiven intekenen op de hafovluchten
- tijdens het eerste proefjaar moeten er minimum 1.200 duiven ingetekend zijn op deze
wedvluchten.

Art. 17 Alleen verenigingen met rolnummer kunnen wedvluchten, prijsmonsteringen, tentoonstellingen of kampioenendagen inrichten.
Ook voor deze gehouden buiten duivenbondsverband en voor om het even welke doeleinden ingericht, kunnen enkel en alleen toegestaan worden mits toestemming van de plaatselijke vereniging die er dan ook in alle gevallen verantwoordelijk voor is.

Art. 18 Alle verenigingen dienen de lay-out van de provinciale poulebrief te gebruiken met de toegestane wijzigingen/aanvullingen. De poulage dient steeds te gebeuren in dalende lijn, voor alle onderverdelingen à rato van de getekende duiven. Krabberspoules dienen eveneens in dalende lijn gezet, d.w.z. te beginnen met de eerstgetekende.

Art. 19 Plaatselijke dubbelingen op provinciale en nationale wedvluchten zijn toegelaten, doch moeten aangevraagd en goedgekeurd worden door de provinciale afdeling.
Provinciale wedvluchten en/of dubbelingen staan enkele open voor deelname aan liefhebbers wier hok gelegen is op het grondgebied van de provincie Antwerpen
of in een aanpalende deelgemeente van een andere provincie.
Om als provinciaal winnaar gelauwerd te worden dient het hok gelegen te zijn in de provincie Antwerpen.

Art. 20 Het bestuur van een samenspel/verbond moet samengesteld zijn uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van elke vereniging. Deze vertegenwoordigers moeten werkend lid zijn van hun vereniging.
Een vereniging kan evenwel schriftelijk afzien van haar recht op vertegenwoordiging.
Het hoofdbestuur wordt aangeduid door deze bestuursleden.

Art. 21 Op de dag van de provinciale kampioenendag mag geen enkele manifestatie door de verenigingen ingericht worden.

Art. 22 Sportieve leden moeten dezelfde terugbetalingen genieten, voor wat de getekende duiven betreft, als de werkende leden.

Art. 23 Bij wedvluchten met afzonderlijke lossingen voor oude en jonge duiven moet er bij het inkorven met afzonderlijke tangen/clubmasters voor oude en jonge duiven gewerkt worden, dewelke duidelijk van elkaar gescheiden staan opgesteld. De manden waarin de oude en jonge duiven worden ingekorfd dienen eveneens duidelijk van elkaar gescheiden te staan.

Art. 24 Alle onvoorziene gevallen zullen door de provinciale afdeling aan de bevoegde instanties voorgelegd worden.

Dit provinciaal sportreglement werd voorgelegd aan de algemene provinciale vergadering van
28/11/15 en zal goedgekeurd worden door de nationale raad van beheer & bestuur op / / 2016

de voorzitter                         de ondervoorzitter        de secretaris

J. VAN ELSACKER              J. DE WINTER                J. OORTS

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter