pdf versieVERSLAG VAN DE PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERING VAN 14 DECEMBER 2013 TE ZWIJNAARDE


Aanwezig: de heren mandatarissen: De Backer M., De Rijst P.,Van Herzeele D., Bafort L.,Marchant W., Nuël W.
Verontschuldigd: de heer Eeckhout Y.
en de vertegenwoordigers van 121 verenigingen

 

DAGORDE
1) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 01/12/2012.
2) Bespreking en goedkeuring van het activiteitsverslag van het dienstjaar 2013
- administratief
- juridisch
- sportief.
3) Sportief programma van onze Afdeling seizoen 2014.
4) Voorlopige dagorde van de Nationale Algemene Vergadering jan./feb. 2014.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aan iedere vereniging die de zaal binnenkomt, wordt een omslag overhandigd die volgende documenten bevat:
- activiteitsverslag 2013
- overzicht bijdragen 2014
- vluchtprogramma 2014 vereniging boven Parijs
- vluchtprogramma 2014 verbond boven Parijs
- vluchtprogramma 2014 middenlijn vereniging Belgiëvluchten/Frankrijkvluchten onder Parijs
- vluchtprogramma 2014 middenlijn verbond Belgiëvluchten/Frankrijkvluchten onder Parijs
- vluchtprogramma 2014 westenlijn vereniging Belgiëvluchten/Frankrijkvluchten onder Parijs
- vluchtprogramma 2014 westenlijn verbond Belgiëvluchten/Frankrijkvluchten onder Parijs
_____________________________________________________________________________________
K.B.D.B. O-Vl. Algemene Statutaire Vergadering 14 december 2013 Pagina 2 van 11
_____________________________________________________________________________________________________
- lossingsuren middenlijn 2014
- mededeling jonge al dan niet apart te Quiévrain
- lossingsuren westenlijn 2014
- reisrooster middenlijn 2014
- reisrooster westenlijn 2014
- ronde van België 2014
- leervluchten 2014 Frankrijk
- programma provinciaal kampioenendag 08/02/2014
- inschrijvingsformulier diner provinciaal kampioenendag 08/02/2014
- provinciaal sportreglement 2014
- landkaart Oost-Vlaanderen met deelgemeenten
- landkaart Oost-Vlaanderen met scheidingslijn westenlijn en middenlijn
- brief afhalen ringen 2014
Om 10u10 opent de heer De Backer, Voorzitter van de Provinciale Entiteit Oost-Vlaanderen, de vergadering.
De Voorzitter, de heer De Backer, verwelkomt in naam van alle KBDB mandatarissen en in zijn persoonlijke naam de aanwezigen op deze algemene statutaire vergadering van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebberbond, Provinciale ENTITEIT Oost-Vlaanderen.
Hij vervolgt dat deze statutaire vergadering plaats uitzonderlijk zeer laat plaatsvindt.
Normaal was de vergadering voorzien voor 30 november. De 2 redenen van deze late datum zijn de volgende:
1. de onzekerheid en de afschaffing van verschillende lossingsplaatsen
2. de afwezigheid van de secretaris
3.
De verenigingen hebben nu slechts 14 dagen om in onderling overleg, afspraken met elkaar te maken, rekening houdend met de huidige reglementen. In de praktijk zal dit weinig invloed hebben om het vormen van verbonden en samenspelen in de weg te staan. De meeste maatschappijen die een verbond wilden vormen, hebben dit reeds gedaan, en de nieuwe lossingsplaatsen zullen geen invloed hebben op het al dan niet vormen van een verbond.
Anderzijds is Oost-Vlaanderen niet de enige provincie die zo laat de algemene vergadering houdt. Gisterenavond was de vergadering in Henegouwen en op dit ogenblik houdt ook Vlaams-Brabant zijn algemene vergadering.
De heer De Backer wil van de gelegenheid gebruik maken om de bestuursleden van de Oost-Vlaamse maatschappijen te danken voor hun inzet gedurende het voorbije jaar.
De heer De Backer vervolgt dat net als vorig jaar er terug een aantal maatschappijen gestopt zijn.
Hij heeft tevens reeds weet van een aantal die niet meer zullen starten in 2014.
De twee grote redenen zijn nog altijd: het niet vinden van een geschikte locatie en het gebrek aan helpers.
De meeste liefhebbers beseffen niet altijd wat voor inspanningen voor hen gedaan worden opdat ze hun hobby zouden kunnen uitoefenen. De vele inspanningen van de bestuursleden leiden vaak tot verwaarlozing van de eigen sportieve prestaties.
Daarom uit de heer De Backer, in naam van alle Oost-Vlaamse mandatarissen, aan alle bestuursleden een welgemeende dank voor al de inspanningen ten bate van de duivensport.
De heer De Backer stelt voor om even de misplaatse opmerkingen en foutieve reacties van de liefhebbers te vergeten en enkel de positieve aanmoedigingen en dankbetuigingen te onthouden.
_____________________________________________________________________________________
K.B.D.B. O-Vl. Algemene Statutaire Vergadering 14 december 2013 Pagina 3 van 11
_____________________________________________________________________________________________________
De heer de Backer dankt tevens de aanwezige persmensen. Meer en meer wordt onze sport via internet naar de liefhebbers gebracht. Zeer talrijk is de geschreven pers niet meer.
Meer en meer wordt onze sport via internet naar de liefhebbers gebracht.
Ook de liefhebbers kunnen meer en meer hun mening kwijt via forums met als gevolg enkele positieve maar vooral spijtig genoeg heel veel negatieve reacties. Voor iedereen goed doen kan niet! Eigenbelang is in de huidige duivensport niet vreemd. Het is de plicht om voor zich zelf op te komen .....maar het algemeen belang moet blijven primeren.
De heer De Backer vraagt de aanwezige persmensen dan ook de positieve aspecten van de duivensport te benadrukken in hun artikels en verslagen.
De Voorzitter verwelkomt eveneens de vervoerfirma's op onze vergadering. Hij hoopt dat er in 2014 een goede verstandhouding zal zijn tussen de KBDB, de maatschappijen en de vervoerfirma's.
Hierbij aansluitend wil hij de lossingverantwoordelijken bedanken voor hun enorme inzet tijdens het seizoen 2013. De verantwoordelijkheid is zo groot dat niemand zich geroepen voelt om deze taak voor 2014 op zich te nemen.
De westenlijn staat onder de verantwoordelijkheid van de Provinciale Entiteit West-Vlaanderen en de middenlijn wordt geleid door de heer Oorts van de Provinciale Entiteit Antwerpen voor de vluchten onder Parijs en de heer Boudewijn De Bosscher voor de halve fond vluchten.
De Oost-Vlaamse verantwoordelijke voor de middenlijn was Willy Nuël.
Voor 2014 zal nog meer verantwoordelijkheid voor Oost-Vlaanderen in eigen beheer opgenomen worden.
De heer De Backer hoopt dat wij in 2014 gespaard blijven van rampvluchten als gevolg van foutieve inschattingen.
In ieder geval zal hij er voor zorgen dat Oost-Vlaanderen een vetorecht heeft, zodat we niet enkel afhankelijk zijn van beslissingen van anderen uit de omliggende provincies.
Hij zal niet nalaten contact op te nemen met competente mensen.
Vervolgens verzoekt de Voorzitter een ogenblik stilte om de overleden duivenliefhebbers
die ons dit jaar ontvallen zijn te herdenken.
Alvorens over te gaan tot de definitieve dagorde wens de heer De Backer nog een aantal belangrijke mededelingen te herhalen waar vorig seizoen 2013 nog steeds te weinig aandacht aan geschonken werd:
- zend geen brieven, ringenlijsten, vluchtprogramma's of andere correspondentie naar het bureel te Zwijnaarde, en stop hier zeker niets in de brievenbus.
- het adres van de KBDB Oost-Vlaanderen is wel degelijk 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 52-54
- de ringen 2014
De prijs van de ring in 2014 bedraagt 0.80 €. Men heeft de prijs van de ring behouden op 0,80€ ondanks dat de kostprijs en berekening iets hoger ligt. De kleur is goud-geel.
Iedere maatschappij heeft een schrijven in zijn envelop met plaats en uur van afhaling van de ringen. De uitreiking vindt plaats op 30 december.
De ringen zullen beschikbaar zijn vanaf maandag 30 december op de afgesproken plaatsen in de sector.
_____________________________________________________________________________________
K.B.D.B. O-Vl. Algemene Statutaire Vergadering 14 december 2013 Pagina 4 van 11
_____________________________________________________________________________________________________
- vergeet niet de jaarlijkse vergadering van de vereniging samen te roepen en een verslag van deze vergadering bij de vluchtaanvragen te voegen. De richtlijnen in verband met deze vergadering zijn terug te vinden in de gele bladzijden onder art. 6 van de statuten van de vereniging.
- zorg ervoor dat elke liefhebber die in uw maatschappij duiven inkorft een geldig vaccinatieformulier binnenbrengt. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en Dierenwelzijn geeft ons de opdracht steekproeven uit te voeren. Dit jaar zijn er een aantal problemen geweest en maatschappijen die niet gevaccineerde duiven aanvaarden zullen zowel door de KBDB as door de Federale Overheid Volksgezondheid en Dierenwelzijn gesanctioneerd worden.
- iedere liefhebber kan slechts duiven inkorven in uw maatschappij op vertoon van een lidkaart 2014; dit is ook van toepassing voor het verkrijgen van ringen ( dit jaar zijn er terug ringen afgeleverd aan personen die over geen lidkaart beschikten!!)
- de verkopingen ten voordele van de maatschappij moeten niet meer aangevraagd worden.
- vluchtkaarten, programma's en kampioenschappen moeten zeer duidelijk opgesteld zijn en niet vatbaat zijn voor interpretaties. Dit is zowel in het belang van de maatschappij als van de liefhebber.
- dubbelingen op vluchten zijn enkel toegelaten zoals voorzien in het nationaal sportreglement en de dubbelingen moeten goedgekeurd worden door het provinciaal comité.
- voor nationale en internationale vluchten is enkel het gebruik van QUARTZ-toestellen en elektronische systemen toegelaten.
- alle elektronisch ingekorfde duiven die deelnemen aan een internationale of een nationale wedvlucht zullen verplicht één gummiring dragen.
De duiven die deelnemen aan deze vluchten en mechanisch ingekorfd worden zullen twee gummi's dragen.
- bij enkele maatschappijen worden nog steeds nalatigheden vastgesteld wat betreft het opsturen van uitslagen naar het secretariaat of naar de sectoroverste, zodat de opvolging in verband met dopingcontroles niet optimaal kan gebeuren. In samenwerking met de Federale Overheidsdienst Volks-gezondheid en Dierenwelzijn zullen in de toekomst sancties toegepast worden. Laattijdige berichtgeving wordt ook beschouwd als weigering van het doorsturen van informatie. Het kan dus niet meer dat maatschappijen periodiek of maandelijks hun uitslagen doorsturen.
- alle bestatigingen moeten uitgeprint worden. Toestellen die niet kunnen uitgeprint worden wegens defecte printer kunnen niet meegegeven worden. Ook van het zetten van de toestellen moet een uitprint bewaard worden.
Veel maatschappijen bezitten geen constateurboek voor de mechanische klokken; en voor de elektronische klokken moeten de inkorvingslijsten bijgehouden worden.
- zowel de bestatigingslijsten van zowel manuele bestatigingen als de elektronische bestatigingslijsten moeten ter inzage van alle deelnemende liefhebbers ter beschikking zijn in het lokaal.
Elektronische inkorvingslijsten en bestatigingslijsten moeten vanaf 2013 zowel door de liefhebbers als door de maatschappijverantwoordelijke ondertekend worden.
- de koppelingslijsten worden bewaard in de maatschappij en moeten niet meer opgestuurd worden naar het secretariaat te Halle.
_____________________________________________________________________________________
K.B.D.B. O-Vl. Algemene Statutaire Vergadering 14 december 2013 Pagina 5 van 11
_____________________________________________________________________________________________________
De heer De Backer vervolgt dat in de documenten die de verenigingen vandaag ontvangen ook info is gevoegd van de provinciale dag in de Salons Mantovani te Oudenaarde op zaterdag
08 februari 2014.
Hij doet een warme oproep aan de verenigingen om samen met hun liefhebbers onze provinciale kampioenen op waardige wijze te vieren.
Aan de kleine prijs van €25.00 kan u genieten van een heerlijk diner. De muzikale inbreng komt van Frank Galan.
De heer De Backer deelt mee dat hij met fierheid kan meedelen dat in 2013 niet minder dan 65 Oost-Vlaamse liefhebbers geklasseerd waren in de nationale kampioenschappen, dat
Oost-Vlaanderen 4 internationale en 11 nationale overwinnaars mocht vieren. Al deze kampioenen zullen gevierd worden op 8/2/2014 in de salons Mantovani.
De heer De Backer gaat vervolgens over tot de dagorde.
1) Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 1/12/2012.
Hieromtrent wordt geen enkele opmerking genoteerd, zodat dit verslag wordt goedgekeurd.
2) Bespreking en goedkeuring van het activiteitsverslag over het dienstjaar 2013
a) administratief
Dit punt werd reeds besproken, zie hierboven
b) juridisch
Hiervoor verleent de heer De Backer het woord aan de heer Pierre De Rijst.
De heer De Rijst verwelkomt op zijn beurt de aanwezigen.
Hij vervolgt dat hij zeer kort zal zijn.
De zittingen van de KBDB Kamers werden uitgesteld omwille van werken in het bondsgebouw te Halle.
Anderzijds werd door de verzoeningskamer van Oost-Vlaanderen 1 zaak behandeld en is er in
Oost-Vlaanderen in 2013 1 dopingzaak.
Betreffende het stilvallen van elektronische toestellen of elektronische toestellen die een abnormaal verloop hebben, wijst de heer De Rijst erop dat de reglementering dient nageleefd te worden, nl. vernietiging van de bestatigingen.
De heer de Rijst dankt de aanwezigen voor hun aandacht en geeft terug het woord aan de heer De Backer.
_____________________________________________________________________________________
K.B.D.B. O-Vl. Algemene Statutaire Vergadering 14 december 2013 Pagina 6 van 11
_____________________________________________________________________________________________________
c) sportief
3) Sportief programma van onze afdeling seizoen 2013.
Deze twee punten worden door de heer De Backer samen behandeld.
De heer De Backer overloop de verschillende punten.
- OMTREKKEN
De heer De Backer deelt mee dat dit een belangrijk punt is voor de maatschappijen en verbonden.
Als KBDB moeten we zowel de liefhebber als de maatschappij beschermen.
De liefhebbers moeten hun hobby kunnen uitoefenen en de maatschappij moet er voor zorgen dat hun leden in de beste verstandhouding iedereen sportieve kansen geeft. Er moet speelvreugde zijn bij de liefhebbers.
We moeten de maatschappij ook beschermen tegen de overrompelende uitslagen van sommige megahokken op snelheid en halve Fond.
Art. 4 van het provinciaal reglement biedt meerdere mogelijkheden.
Tijdens het seizoen krijgen wij regelmatig suggesties om aanpassingen te doen. Meestal steunen deze suggesties op persoonlijke belangen. Bij twijfelgevallen kan steeds de sectoroverste geraadpleegd worden.
De heer De Backer dringt erop aan de omtrek duidelijk te bepalen op de kaart Oost-Vlaanderen die aan iedere vereniging werd overhandigd, en daarbij de keuze voorzien in artikel 4 te preciseren.
De heer De Backer vervolgt dat een opsomming van gemeenten niet meer wordt aanvaard, want dan wordt er vlug een gemeente vergeten of wordt er een gemeente ten onrechte toegevoegd.
Dit geeft dan problemen tijdens het lopende seizoen.
Wat betreft de omtrekbepaling door het opgeven van een straal: enkel de liefhebbers die binnen een straal vallen kunnen meedoen aan de prijskamp.
Het secretariaat kan de lijst bezorgen van alle liefhebbers die in een bepaalde straal woonachtig zijn.
- INLICHTINGENBLAD
Vul dit blad zo volledig en correct mogelijk in.
We vragen zoveel mogelijk het email adres van de verantwoordelijke of van de maatschappij. Het is belangrijk dat de juiste contactpersoon vermeld wordt zodat de informatie bij de aangewezen verantwoordelijke van de maatschappij terecht komt.
Het inlichtingenblad ondertekend door de 6 hoofdbestuursleden, moet vóór 31-12-2013
overgemaakt worden aan de Provinciale Entieit.
_____________________________________________________________________________________
K.B.D.B. O-Vl. Algemene Statutaire Vergadering 14 december 2013 Pagina 7 van 11
_____________________________________________________________________________________________________
- VLUCHTPROGRAMMA'S
De verenigingen en verbonden worden verzocht het juiste vluchtprogramma volledig in te vullen; ook de vergezeller vermelden.
Bij een verbond moeten alle verenigingen die deel uitmaken van het verbond vermeld worden,
alsook het hoofdbestuur van het verbond.
ENKEL het HOOFDLOKAAL van een verbond dient een vluchtkalender in te dienen en de andere medespelende maatschappijen verwijzen naar het hoofdlokaal.
Gelieve voor de aangevraagde vluchten de volledige naam van de vlucht te vermelden. Ook dienen alle leervluchten – zowel tijdens de week als tijdens het weekend – alsook de eventuele kermisvluchten tijdens de week vermeld te worden.
Voor de leervluchten in Frankrijk tijdens de week kan men enkel op de opgegeven data, vermeld op het officiële vluchtprogramma, een aanvraag indienen.
Vergeet ook niet de achterzijde van het vluchtprogramma volledig in te vullen.
De Ronde van België kan enkel op zondag gespeeld worden. In 2014 zal de lossingplaats in
West-Vlaanderen worden toegevoegd.
Voor de Ronde van Belgiëvluchten wordt de lossingplaats geloot door de afdeling, zodat alle maatschappijen naar dezelfde lossingplaats zullen gaan met provinciale lossing.
Het vluchtprogramma moet ondertekend worden door de voorzitter, de secretaris en de schatbewaarder van de vereniging of het verbond en vóór 31 december 2013 ingediend worden bij onze Provinciale Entiteit.
Ieder jaar stellen we vast dat foutieve en onvolledige vluchtprogramma's ingediend worden.
Aangezien de Franse Bond eveneens op voorhand moet verwittigd worden om lossingvergunningen toe te kennen, kunnen midden het seizoen geen wijzigingen meer toegestaan worden.
Het annuleren van wedvluchten.
In geval van annulering van een wedvlucht met lossing in Frankrijk dient de betrokken vereniging ten spoedigste, en dit uiterlijk de woensdag die de vlucht voorafgaat, de Nationale en Provinciale zetel te verwittigen.
Verwittig ook de sectoroverste zodat die eventueel het nodige kan doen.
Vluchten die in 2013 werden geannuleerd wegens te weinig of geen interesse meer van de liefhebbers worden in 2014 niet meer toegekend.
Een heel belangrijke mededeling betreffende wedstrijden die men wil afschaffen en die in 2013 voor veel problemen hebben gezorgd: men kan geen wedstrijden afschaffen die opgenomen zijn in vooraf uitgeschreven kampioenschappen.
Begin- en einddatum van uitgeschreven kampioenschappen kan men tijdens het seizoen niet wijzigen !!
_____________________________________________________________________________________
K.B.D.B. O-Vl. Algemene Statutaire Vergadering 14 december 2013 Pagina 8 van 11
_____________________________________________________________________________________________________
- REISROOSTER 2014
Door het Nationaal Sportcomité en de Algemene vergadering werd beslist dat er slechts 2 vluchten onder Parijs per weekend, per vluchtlijn kunnen ingericht worden.
Dit geldt zowel voor de westenlijn als de middenlijn.
Eén Belgiëvlucht kan daar wel aan toegevoegd worden.
Wat betreft de Westenlijn:
De heer De Backer verduidelijkt dat wij niet de enige provincie zijn die opgezadeld zit met meer dan één vluchtlijn. Antwerpen, Henegouwen, Vlaams-Brabant, enz. hebben ook meer dan één vluchtlijn.
Dit betekent dat wij er nog een extra grens bij hebben, nl. de grenslijn tussen de westenlijn en de middenlijn.
Voor de westenlijn hebben wij de keuze gemaakt, in samenspraak met West-Vlaanderen, voor:
Arras, Clermont, Fontenay.
Wij beginnen op 15 maart met Arras en eindigen op 27 september met Arras – Clermont.
Tot en met 10 mei wordt er enkel en alleen op zaterdag gespeeld.
Vanaf 26 juli wordt de snelheid hernomen op zaterdag.
Iedere vereniging kan op 1 mei, 3 mei en 10 mei 2014 een leervlucht uit Arras voor jonge duiven inrichten.
Vanaf 18 mei 2014 kunnen wedvluchten voor jonge duiven ingericht worden.
Vanaf 14 juni 2014 kunnen jonge duiven gespeeld worden op Fontenay.
De leervluchten in Frankrijk op woensdag kunnen enkel gehouden worden op de voorziene data vanaf 14 mei tot en met 9 juli 2014.
Op 21/9, 28/9, 5/10 en 12/10/2014 kan met de ronde van België spelen.
De heer De Backer vervolgt dat er een kaart is overhandigd aan de verenigingen met de scheidingslijn tussen de westenlijn en de middenlijn.
Verenigingen en verbonden die op de scheidingslijn tussen westenlijn en middenlijn liggen, kunnen kiezen tussen vluchten van de westenlijn en de van de middenlijn.
Het provinciaal comité hoopt met dit reisrooster van de westenlijn grotendeels te voldoen aan de noden en verzuchtingen van de maatschappijen uit het westen van de provincie, die op 20/10/2013 een schrijven hebben gericht aan onze afdeling. Eén belangrijke opmerking echter vanuit het comité: de westenlijn strekt zich uit tot de as Ruien – Zelzate.
De Heer De Backer vervolgt dat er vanuit gegaan wordt dat de verenigingen die de aanvraag hebben ondertekend, zich met hun handtekening verbonden hebben om in 2014 de westenlijn te spelen.
_____________________________________________________________________________________
K.B.D.B. O-Vl. Algemene Statutaire Vergadering 14 december 2013 Pagina 9 van 11
_____________________________________________________________________________________________________
Lossingsuren westenlijn
Na samenspraak met West-Vlaanderen: provinciale lossing Oost-Vlaanderen.
De oude en de jonge duiven vliegen steeds samen.
Arras: maart, april en september: 9u00
andere maanden: 8u00
Clermont: april en september: 8u00
andere maanden: 7u00
Fontenay: vroegste uur.
Bij extreem warme temperaturen kunnen de lossingen vóór de voorziene uren gebeuren. Dit wordt dan duidelijk meegedeeld op teletekst.
Uiterste lossingsuren: Arras en Clermont: eerste dag: 16u00
tweede dag: 14u00
Wat betreft de Middenlijn:
De heer De Backer vervolgt dat iedereen wel op de hoogte zal zijn betreffende de problemen met enkele Franse lossingsplaatsen.
Er is hierover reeds veel verteld, reeds heel wat gefantaseerd en reeds heel wat onwaarheden en kwakkels de wereld ingestuurd.
De feiten:
Eind september – begin oktober is in Halle een schrijven toegekomen vanwege de Franse Duivenliefhebbersbond. In de brief werd melding gedaan dat er verschillende duivenringen, adresringen gevonden waren van o.a. Belgische duiven in de motoren van vliegtuigen op de luchthavens Orly en Charles De Gaulle.
Het Franse ministerie van verkeerswezen nam dan ook het besluit dat geen grote konvooien duiven in de nabijheid van de luchthavens mochten gelost worden. Als gevolg daarvan werd Angerville, Pithivier en Ecouen geschrapt. Kortom men wou vermijden dat grote concentraties duiven, pas na de lossing, Parijs zouden aandoen.
Het onderhoud van zo een vervuilde vliegtuigmotor liep vlug in de tientallen duizenden euro's.
Voor West-Vlaanderen was er geen probleem, zij blijven in Fontenay.
Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Henegouwen en Vlaams-Brabant zitten wel in de problemen.
Vooral Oost-Vlaanderen dat op de lijn Angerville ligt, is het grootste slachtoffer.
Er werd op nationaal vlak besloten dat de enige mogelijkheid was om oostwaarts een lossingsplaats te kiezen.
Veel keuze was er niet:
Provin (te kort) – Sens (90km naar het oosten) – Auxerre (te ver en 2 nachten mand).
In samenspraak met de Franse bond werd Sens voorlopig gekozen. Gezien de zeer oostelijke ligging werd door het comité besloten of te stappen van de interprovinciale lossing met Vlaams-Brabant en Antwerpen.
_____________________________________________________________________________________
K.B.D.B. O-Vl. Algemene Statutaire Vergadering 14 december 2013 Pagina 10 van 11
_____________________________________________________________________________________________________
De heer De Backer voegt eraan toe dat hij eerlijkheidshalve moet meedelen dat Oost-Vlaanderen toch van plan was het interprovinciaal akkoord op te zeggen, gezien in 2013 de verliezen onder de jonge duiven uitzonderlijk hoog waren.
Ook op de snelheid stapt Oost-Vlaanderen af van het interprovinciaal akkoord en gaat Oost-Vlaanderen provinciaal lossen.
Voor de middenlijn wordt volgend reisrooster genomen:
Quiévrain, St.-Quentin, Peronne, Pont-Ste-Maxence.
Terug twee vluchten onder Parijs per weekend, eventueel aangevuld met Quiévrain.
Aanvang seizoen 16 maart en eindigen op 28-29 september, met eventueel nog Quiévrain op 5 en 12 oktober 2013.
De ronde van België op 21/9, 28/9, 5/10 en 12/10/2014.
Leervlucht uit St.-Quentin op woensdag in overeenstemming met het reisrooster van de vergezeller.
Vanaf 18 mei 2014 kunnen wedvluchten voor jonge duiven ingericht worden.
Pas vanaf 14 juni 2014 kunnen jonge duiven naar Sens.
Verenigingen en verbonden die op de scheidingslijn tussen de middenlijn en de westenlijn liggen, kunnen kiezen tussen de vluchten van de westenlijn en de middenlijn.
Lossingsuren middenlijn
Voor Quiévrain, St.-Quentin, Peronne, Pont-Ste-Maxence en Sens is er in 2014 een provinciale lossing voorzien.
Quiévrain 8u15 oude duiven
8u45 jong duiven
De aparte lossing voor de jonge duiven is enkel mogelijk in mei, juni en juli.
St.-Quentin, Peronne, Pont-Ste-Maxence, Sens: de jonge duiven vliegen steeds samen met de oude.
Betreffende de lossingsuren deelt de heer Van Herzeele mee dat hij tijdens een controle te Noyon diende vast te stellen dat de duiven van St.-Laureins 3 minuten later werden gelost, dit op vraag van de vereniging.
De heer Van Herzeele vervolgt dat dit NIET kan en in de toekomst zwaar zal gesanctioneerd worden.
Lossingsuren Quiévrain tijdens de week:
Zowel de leervluchten als de wedvluchten tijdens de week te Quiévrain zullen gelost worden per vergezeller en dit vanaf 8u00, er is geen aparte lossing van de jonge duiven.
De vergezellers dienen vóór het seizoen hun lossingsuur mee te delen aan de betreffende afdelingen.
Eventueel kunnen verschillende vergezellers afspreken om samen te lossen.
_____________________________________________________________________________________
K.B.D.B. O-Vl. Algemene Statutaire Vergadering 14 december 2013 Pagina 11 van 11
_____________________________________________________________________________________________________
De vergezellers die duiven van totaal verschillende streken vervoeren, dienen deze duiven per streek te lossen, en dienen de nodige afspraken te maken met de betrokken afdelingen.
Uiterste lossingsuren:
Quiévrain: eerste dag: 16u00
tweede dag: 14u00
St.-Quentin + Peronne: eerste dag: 16u00
tweede dag: 14u00
Pont-Ste-Maxence: eerste dag: 15u00
tweed dag: 13u00
Sens: eerste dag : 13u00
tweede dag: 11u00
4) Voorlopige dagorde van de nationale algemene vergadering van januari/februari 2013
De dagorde zal via de pers worden meegedeeld.
Tot slot dankt de heer De Backer de secretaris Geert Philips en mevr. Nadia Van de Mergel voor hun steun en het vele werk dat ze presteren voor de afdeling Oost-Vlaanderen.
De heer De Backer dankt de aanwezigen voor hun aandacht.
- De vereniging "De Bie" Appels verwondert er zich over dat de interprovinciale lossing werd afgeschaft zonder dat de verenigingen hierover werden geraadpleegd. De verenging vraagt tevens om de keuze tot provinciale of interprovinciale lossing bij de verenging te laten.
De Heer De Backer verduidelijkt dat in het belang van gans de provincie de interprovinciale lossing werd afgeschaft, en dat de provinciale lossing voor gans de provincie geldt. Indien een keuze mogelijkheid zou gegeven worden, zou dit alleen maar voor verwarring zorgen.
Er worden verder geen vragen of opmerkingen meer genoteerd.
De heer De Backer, Voorzitter afdeling Oost-Vlaanderen wenst alle aanwezigen een prettig einde jaar, een goede gezondheid en veel succes in 2014.
De Voorzitter sluit de vergadering om 11u15.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter