Verslag algemene provinciale vergadering KBDB Vlaams-Brabant zaterdag 14/12/2013 in  zaal De Witte Duif te Halle

 

pdf versie

 

Omstreeks 10.15u verwelkomde de voorzitter, de heer Eddy Claeskens  de aanwezige afgevaardigden van de verenigingen.

Hij verontschuldigde dhr A Wees die niet aanwezig kon zijn o.w.v. ziekte

 

  1. Openingswoord voorzitter

Na een minuut stilte voor de overleden leden vangt de vergadering aan.

In zijn voorwoordblikte de voorzitter terug op het afgelopen seizoen dat o.w.v. de slechte weersomstandigheden een moeilijke start kende. Door de KBDB-leiding werden verschillende ingrepen en aanpassingen gedaan om het seizoen vlot te krijgen. Deze maatregelen werden algemeen gezien goed gewaardeerd en aanvaard door liefhebbers en verenigingen.

De start van het seizoen kondigt zich weerom aan met allerlei moeilijkheden i.v.m. de lossingsplaatsen in Frankrijk, waar men ons oplegt om de luchthavens (vooral rond Parijs) te mijden. Vandaar dat sommige programma’s die later in de vergadering zullen behandeld worden nog onder enig voorbehoud zijn.

Tevens verwijst de voorzitter in zijn openingswoord reeds naar enkele belangrijke aanpassingen in het provinciaal sportreglement 2014. Door het wegvallen van verenigingen in bepaalde gemeenten en deelgemeenten zijn bijsturingen noodzakelijk teneinde te bekomen dat  al onze liefhebbers spelgelegenheid hebben. Ook werden bepaalde maatregelen ingelast om onze verenigingen die gelegen zijn aan de provinciegrens, te beschermen.

Als slot dankte de voorzitter alle besturen en medewerkers van de verenigingen die zich ingezet hebben tijdens het afgelopen zij

Vervolgens verleende voorzitter het woord aan de heer Louis Wilmsen administratief secretaris.

 

2. Verslag algemene vergadering van 1/12/2013

Administratief secretaris de heer Louis Wilmsen gaf  lezing van het verslag.

Aangezien geen opmerkingen werden geformuleerd door de aanwezigen werd het unaniem goedgekeurd.

 

3.  Jaarverslag Provinciaal Comité – dienstjaar 2012/2013.

Administratief secretaris de heer Louis Wilmsen gaf lezing van het  jaarverslag.

-          Bijeenkomsten raad van bestuur & provinciaal comité

Het voltallig comité vergaderde afgelopen seizoen 11 keer.    

-          Administratieve gegeven,

In totaal waren er nog 100 verenigingen aangesloten in 2012 en betaalden nog 3.712 leden hun bijdrage. In de afdeling werden er 191.070 ringen verkocht

( gemiddeld 51 ringen per liefhebber).

De ringen 2013 worden op maandag 30/12/2013 bedeeld te Halle en Lubbeek. Nadien zijn er nog enkel ringen beschikbaar te Halle.

-          dopingcontroles

In onze afdeling werden 17 dopingcontroles verricht, waarvan geen enkel positief geval in onze provincie Bij de verenigingen wordt aangedrongen om hun prijskampuitslagen wekelijks op te sturen.

-          nationaal palmares

De liefhebbers behorende tot onze afdeling presteerden vrij goed in de nationale kampioenschappen; 21 vermeldingen werden behaald .  Vlaams-Brabant had ook 9 nationale winnaars in 2013.

    

4. Sportief programma

               Vooruitzichten 2014

De nationale voorzitter, Stefaan Van Bockstaele, deeldede toekomstperspectieven betreffende het komende duivenseizoen mede:

- Er werd een voorlopige kalender opgemaakt van de nationale en internationale

   wedvluchten 2014. Hierdoor wordt aan de provincies de mogelijkheid geboden om

   enkele provinciale (of interprovinciale) voorbereidingswedvluchten te geven.

   Daarom zal de BU volgende vluchten voorzien : 17/5 Vierzon (interpr) – 24/5

   Blois – 19/7 Blois en 26/7 Salbris.

- De inleg voor kosten op de nationale en internationale vluchten worden bevrozen

   tot 2015.

- Het ophalen van het contigent duiven voor de grote hafo, fond en grote fond moet

   zich uitsluitend beperken tot de duiven die voor deze vlucht werden ingekorfd.

- De zones op de nationale vluchten blijven behouden en zullen geëvalueerd worden

   na het seizoen 2014.

- De “Ronde van Belgiê” is voorzien in de periode vanaf 20/9 tot einde seizoen.

- Enkele belangrijke wijzigingen/toevoegingen aan het N.S.R.

   Art 42§7 : inkorving in afzonderlijke gescheiden manden van – duivers &

   duivinnen, en van oude en jonge duivers.

   Art 101§6: de formaliteiten van aanmelden en controleren zijn niet meer verplicht

   vanaf de 3e dag van de bestatiging.

   Art. 102-bijvoeging §8 : Voor de nationale vluchten kunnen de liefhebbers enkel

   inkorven in de nationale inkorvingsburelen waar ze opgenomen zijn in de

   speelomtrek van de verplichte lokale dubbeling.

- Verder zijn er nog enkele aanpassing die in het Bondsblad zullen gepubliceerd

   worden.

- Het provinciaal sportreglement ondergaat een grondige wijziging. Vooral art 15

  waarin de deelnemingszones en stralen behandeld worden ondergaat een wijziging.

  De toegelaten speelstralen worden gewijzigd.
  Een belangrijke toevoeging betreft de speelstralen/omtrekken die beschreven   

  worden in art 36 van het NSR.

  Daarom zal volgende tekst toegevoegd worden aan art. van het provinciaal  

  sportreglement :

  Toepassing van art. 36 van het Nationaal sportreglement.

 

       Voor de Vereningingen die in toepassing van Art. 36 van het nationaal         

       sportreglement met hun deelnemingszone in de Provinciale Entiteit van

       Vlaams-Brabant komen, dienen deze zicht te beperken tot de

       aangrenzende deelgemeente(n) die raken aan de provinciegrens van   

       hun deelnemingszone van hun  P.E. / S.PE.

.

- Het interprovinciaal akkoord op de middenlijn met Antwerpen blijft behouden met

   gezamenlijke lossingsuren op snelheid en kleine hafo. Dit met Limburg wordt stil-

   zwijgend verlengd zoals in de overeenkomst voorzien. Over de overeenkomst met

   Luik dient nog onderhandeld te worden of deze blijven bestaan of niet.

- Gezien de problemen met de lossingsplaatsen in Frankrijk zullen de lossingsuren op

   nationaal vlak vastgelegd worden teneinde kruislossingen te voorkomen.

-  De prijs van de ring blijft behouden op 0,80 € en de    boete op laattijdige

   hoklijsten zal aangerekend worden vanaf 1 januari.

- De verenigingen zullen tevens nog gummiringen via de bondszetel kunnen

   aanschaffen aan een lagere prijs.

 

-          Vluchtschema

Het voorgestelde vluchtprogramma 2014 voorziet voor Vlaams-Brabant nog steeds 3 sectoren.

Gezien de perikelen rond de lossingsplaatsen heeft men de plaatsen voor de kleine hafo nationaal vastgelegd : sector 1 & 2 : Provins en Sens

Sector 3 : Jouy-le-Châtel – Lorris en Gien.

Mogelijk zijn er nieuwe lossingsplaatsen ter beschikking, waar naar uitgekeken zal worden (Montargis?).

Voor de snelheidsvluchten worden de lossingsplaatsen van 2013 behouden .

De inkorving in de sectroren 2 & 3 blijft voorzien op donderdagavond.

Alle verenigingen ontvingen een exemplaar van het ontwerp van het  vluchtprogramma 2014 dat gezien de situatie nog kan aangepast worden.

 Door een aantal verenigingen werden  amendementen ingediend, dewelke niet

 ter stemming worden voorgelegd gezien ze niet voldeden aan art 29 van de

 statuten.

 Hierop volgt een reactie uit de zaal dat de huidige formulering van bewust art 29

 in de praktijk het indienen van amendementen onmogelijk maakt.

 Het comité zal een nieuw voorstel indienen, zoals trouwens voorzien is in

 punt 5 van de dagorde.

 

5. Eventuele voorstellingen tot inlassing in de dagorde van de nationale algemene

    vergadering van februari 2014

 Het comité zal een voorstel indienen aan de Algemene Vergadering van 26/2/2014 teneinde verduidelijking te krijgen in de huidige formulering van art 29 van  de KBDB-statuten.

Volgens opmerkingen gedaan tijdens de vergadering ijvert men om de tekst terug aan te passen naar de vroegere situatie waar 5 verenigingen (250 leden) een voorstel kunnen indienen op de dagorde van de algemene vergadering van de PE of SPE.

Voorzitter Eddy Claeskens beëindigde  de zitting en wenste de aanwezigen een behouden thuiskomst toe.          

Claeskens Eddy                        Van Bockstaele Stefaan                               Konings Jos 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter