Algemene vergadering van 29   november 2017
zaal ‘Elckerlyc’ St-Lambrechts-Herk

PDF-versie

 

Aanwezig voor de KBDB : Loix Jean-Louis (voorzitter), Custers Jacky (O-Voorz.), Wim Kempeneers (Secretaris), Bruninx Roger en provinciaal secretaris Dubois E.

De start verloopt moeilijk gezien de micro ter beschikking gesteld door de verhuurder van de zaal onbruikbaar was.

Naamafroeping van de verenigingen.
Dilsen, Zichen-Z-Bolder, Opgrimbie zijn niet vertegenwoordigd.
Er zijn 64 verenigingen vertegenwoordigd.

Vervolgens wordt er overgegaan tot de orde van de dag.

1 . Welkomwoord van de voorzitter namens het comité.
De voorzitter, de Heer Loix Jean-Louis opent de zitting en vraagt een minuut stilte in acht te nemen voor de overleden duivenliefhebbers tijdens het afgelopen jaar. Hij bedankt namens het provinciaal comité de voorzitters en medewerkers in de verenigingen die het voor de duivenliefhebbers wekelijks mogelijk maken om hun hobby te beoefenen. Hij vraagt dan ook het nodige respect van de duivenliefhebbers voor deze personen. Tevens richt hij een woord van dank tot de lossingsverantwoordelijken en de vergezellers, die in 2017 geen gemakkelijk seizoen hebben meegemaakt, met verschuivingen, afgelastingen,… We hebben een slecht wedstrijdverloop van Laon 22/4 gekend . Ook de verantwoordelijken proberen hun taak goed uit te voeren. Niemand is gebaat om zomaar een slechte lossing uit te voeren. Korter moeten komen in afstand met als gevolg de afgelasting van een wedvlucht. Het is steeds een moeilijke beslissing : korter komen om te kunnen lossen , met als gevolg afgelasting, of de duiven terug brengen naar de lokalen.
En tenslotte een dankbetuiging voor de pers die de duivensport onder de aandacht brengt.

2 . Verslag van de algemene vergadering van 22.11.2016
Er worden geen vragen of opmerkingen genoteerd.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

3 . Administratief verslag van de werking van de afdeling
Er worden geen vragen of opmerkingen genoteerd.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.

4 . Evolutie van de duivensport
De voorzitter geeft de cijfers 2017 van het aantal leden in onze provincie :
2239 leden, 136 minder dan in 2016 die bestonden uit 1773 alleen spelende leden, 221 hokken die in tandem spelen.
Er werden 134527 ringen verkocht, 9889 minder dan in 2016 wat gemiddeld neerkomt op 61 ringen per lid en 68 ringen per hok. (2122 hokken).
Het aantal leden gaat achteruit, het gemiddeld aantal ringen (66) per hok blijft ongeveer gelijk.

5 . Provinciaal sportreglement 2017

Er werden geen voorstellen ontvangen van de verenigingen die conform het reglement werden ingediend.
Het provinciaal comité heeft volgende voorstellen laten geworden met de definitieve dagorde voor huidige vergadering :

Artikel 3 b. zal geschrapt worden. Geen jonge duiven meer met aparte ringen.

“b. Vanaf de eerste vlucht van de 2de reeks jonge duiven mogen afzonderlijke dubbelingen voor jonge duiven voorzien van een speciale ring ingericht worden en enkel en alleen voor deze reeks. Deze speciale ring wordt door de afdeling afgeleverd vanaf 15 maart. “
Motivatie : er zijn elk jaar problemen met het niet naleven van de reglementen omtrent het spelen van de late jongen in hun categorie (Jonge duiven) alvorens te dubbelen in de late reeks.
Reactie :

De heer Nagels-Coune (St.-Trudien E) vraagt het woord. Hij vraagt om het behoud van de aparte reeks. In onze vereniging zijn 8 liefhebbers die spelen met die late jongen.
De heer Jaak Koninx (Zonhoven) : Onze vereniging heeft in 2017 800 ringen van deze late reeks verkocht. Waarom wordt het afgeschaft?

Voorzitter : Het is onwettig.

De heer Nagels-Coune : Dan is het al jaren onwettig.
Voorzitter : Er zijn volgens het nationaal reglement 3 categorieën : Oude – Jaarduiven – Jonge duiven. Mogelijk wordt in jullie vereniging alles correct gedaan, maar we hebben elk jaar discussies of probleemgevallen.
Er wordt de vraag gesteld wat er dan met de dubbeling ‘derby’ op Orléans gebeurt? Dat mag dan ook niet.
Voorzitter: Er zijn elk jaar spelen waar de late niet eerst in hun categorie vliegen.
De heer Nagels-Coune stelt voor om de verenigingen te laten stemmen.
Na overleg met de leden van het comité wordt beslist om de 4de reeks nog te behouden doch met de afschaf van verdere latere ringen die zouden worden uitgegeven. Er zal dus maar 1 reeks late jongen nog zijn die steeds eerst in hun categorie (Jonge duiven) moeten vliegen en waarvan de ringen door de KBDB worden uitgegeven.
De heer Tony Menten (Wellen) stelt dat in de het gewest Zuid-Oost, het enige gebied waar een nog latere ring (5de R) gebruikt wordt vorig jaar 4500 van dergelijke ringen heeft verdeeld. U breekt het najaarsspel volledig af door deze beslissing.
Beslissing:

Voorzitter : Artikel 3 b blijft behouden voor 1 reeks late jonge duiven waarvan de ring wordt uitgegeven door de KBDB Limburg en waarbij de reglementen stipt moeten nageleefd, dwz dat de late jonge duiven steeds eerst in de categorie jonge duiven moeten vliegen en dat daarnaast een vrije dubbeling van de late met een speciale ring mag plaatsvinden.
Verenigingen of samenspelen die zich niet aan de verplichting van eerst deelname in de categorie jonge duiven houden, zullen geen toelating meer krijgen om een dubbeling late jongen in te richten.

De vergadering is voor een ruime meerderheid akkoord met deze oplossing.

 

Artikel 3 c aanpassing.
“Vanaf het derde weekend de 1ste zondag van september mogen alle duiven in één wedstrijd samengevoegd worden.“
Motivatie : In 2017 zijn er spelen geweest die de jonge duiven, oude en jaarduiven lieten samen vliegen op de uitslag van de oude en anderen deden dat niet. In de provinciale kampioenschappen is dat ook aanleiding geweest tot discussie.
Reactie :
De heer Jean Hulshagen (Lummen) vraagt duidelijkheid.
Voorzitter : De eerste twee weekends moeten er nog aparte uitslagen zijn voor jonge duiven. Er bestaat wel de mogelijkheid tot dubbelen.
De Heer J.P. Deckers (Eksel) In artikel 8 van het nationaal sportreglement staat : Het dubbelen van jonge duiven in de andere categorie wordt toegelaten vanaf de eerste zaterdag van september zonder dat evenwel de verplichting tot dubbelen aan de deelnemer kan worden opgelegd.
Hij meent dat hieruit besloten kan worden dat de jonge duiven dus niet samengevoegd mogen worden maar apart moeten blijven in een uitslag jonge duiven.
Het comité buigt zich over artikel 8 van het nationaal sportreglement.
In §2 van artikel 8 staat dat er uitslagen kunnen zijn van alle duiven samen (oud+jaar+jong). Indien de redenering van de Heer Deckers klopt dan zou er dus een tegenstrijdigheid in artikel 8 staan.
Artikel 8 vermeldt nergens vanaf wanneer één uitslag zou mogen gespeeld worden, dus theoretisch zou dat kunnen vanaf de eerste vlucht van de jonge duiven (15 mei).
§7 zou dan enkel over het dubbelen van jonge duiven gaan, dwz zeggen dat enkel het dubbelen van jonge duiven maar kan vanaf het eerste weekend van september. Het samen vliegen in één uitslag zou dus eigenlijk eerder kunnen.
Het voorstel van het comité zou dan een verstrenging van het nationaal reglement kunnen zijn door te zeggen dat enkel kan samengevoegd worden in één uitslag vanaf het derde weekend van september.
Beslissing :
We houden momenteel de voorgestelde wijziging en zullen dit toetsen nationaal. Indien het niet kan volgens de reglementen dan zullen we ons aanpassen aan het nationaal reglement.

 

Artikel 17 nieuw artikel Portduiven moeten op alle vluchten aangenomen worden, behalve op midweekvluchten, voor–en najaarsvluchten, feestdagvluchten en kermisvluchten.

Er wordt de aandacht gevestigd op artikel 37 van het Nationaal Sportreglement : “ Het inkorven van port/leerduiven van buiten de deelnemingszone van de vereniging is niet toegelaten tenzij anders bepaald door de PE/SPE. De verzendingskosten aangerekend voor “port”-“lap”- of leerduiven mogen nooit hoger liggen dan de inleg voor kosten aangerekend voor de duiven die aan de wedvlucht deelnemen. Voor nationale, interprovinciale en provinciale wedvluchten worden geen

“port-“, “lap-“ of leerduiven aangenomen.”
Motivatie: :
De vorige jaren stond deze tekst op het formulier portduiven/kermisvlucht. We nemen dit item nu op in het provinciaal sportreglement zoals voorzien is in het nationaal sportreglement.

Reactie:
De heer Trudo Nagels-Coune vraagt om een verduidelijking aan te brengen door te vermelden dat voor de midweekvluchten, voor–en najaarsvluchten, feestdagvluchten en kermisvluchten de inrichter beslist of portduiven al dan niet aanvaard worden.
Beslissing :
De tekst voorgesteld door de heer Nagels-Coune zal bijgevoegd worden.


6 . Beslissingen van de nationale algemene vergadering van 25-10-17

Het volledig overzicht van de beslissingen is reeds in de pers verschenen en kan bekeken worden op de site van de KBDB. (www.kbdb.be)


De prijs van de ring is vastgesteld op 1.00 euro. Wie meer dan 150 ringen afneemt, betaalt 2 euro extra per ring.

Er wordt melding gemaakt dat men nationaal de nodige aandacht vraagt voor het correct chippen van de ringnummers van de duiven. We hebben in de loop van 2017 dienen vast te stellen dat regelmatig een chip aan een foutief lidnummer is gekoppeld. Tevens drukken wij erop dat bij een noodkoppeling de situatie tegen de volgende inkorving dient geregulariseerd te zijn.

Op de dag van de Nationale feestdag van Frankrijk mogen er geen lossingen gedaan op Frans grondgebied. Alle vluchten in Frankrijk van dat weekend zullen op vrijdag of zondag gelost worden.


7 . Voorstelling sportief programma 2018.

De kalender is zoals in het verleden met opgaande vluchten.

Het nationaal programma start op 10/3. Mogelijk wordt ook beslist om de nationale kampioenschappen op die datum te laten starten. Mocht dat het geval zijn, dan starten wij ook op 10 maart met Mettet ipv een voorjaarsvlucht, zodat alle liefhebbers van Limburg die wensen mee te dingen aan de nationale kampioenschappen het maximum aan kansen hebben.
Dubbele vluchten 5 maal in 2017) hebben we nog wat kunnen terugdringen. Er zullen nog 3 weekends zijn waarop een Belgiëvlucht en een Korte Franrijkvlucht gelijktijdig zijn. Dit doet zich voor bij de start van een volgende reeks.

De Heer Jos Vanormelingen (Alken) stelt voor om Chimay van 28/7 te vervangen door Dizy daar dit logische zou zijn en vermits het comité zegt dat ze opgaande vluchten hebben voorzien.

Het comité heeft beslist om hier een Belgiëvlucht te plaatsen ter bescherming van de wedvlucht uit Sézanne die ten voordele van Kom op tegen Kanker wordt georganiseerd. Wij vermoeden dat een meerderheid van de algemene vergadering zich hier wel achter kan scharen.

De heer Benny Maes (Wellen E) vraagt waarom de het gewest Zuid-Oost de Belgiëvluchten op vrijdag moet inkorven. U heeft de mogelijkheid van 4 lossingen op zondag, dus waarom niet alles op zondag.

Voorzitter : op de gewest vergaderingen hebben we duidelijk laten weten dat er zaterdag of zondagspel zou kunnen komen.

De Heer Jean-Louis Wolfs (Diepenbeek) vraagt of de 4de reeks ringen verdeeld door KBDB Limburg zal doorgaan op 15/3 waarop bevestigend wordt geantwoord. De verenigingen zullen nog een schrijven ontvangen hiervan.

De lossingen in 2018.

De Belgiëvluchten zullen gelost worden per gewest. Vanaf de eerste halve fond vlucht (Sourdun) zal er provinciaal gelost worden.

Op de vraag om donderdag in te korven voor Sourdun antwoordt de voorzitter dat men dit met de gekozen vergezeller moet regelen.

De heer Jos Schreurs (As) stelt dat er twee snelheidsvluchten op dezelfde dag moeten gaan ingekorfd worden volgens de kalender.

Voorzitter : In andere provincies bestaat dat ook en hebben ze dat opgelost.

De heer Jos Vanormelingen (Alken) stelt dat het comité al 2 jaar heeft gezegd dat als de vergzellers niet op tijd op de losplaats zouden zijn, de volgende vlucht op donderdag moest ingekorfd worden. Op de gewest vergadering heeft u gezegd dat het moeilijk is om op tijd daar te zijn bij vrijdag inkorving. Elk jaar is er al inbreuk hiertegen en het comité legt geen sanctie op.
Maak er een provinciale vlucht van en het probleem is opgelost.

Voorzitter : Dat zal niet voor 2018 zijn.

De heer Eric Moors zou graag weten of de wijzigingen die zij gevraagd hadden op de kalender enig gevolg hebben gehad:

 1. Reims mijden.
 2. 2 van de vier Chevrainvilliers vervangen door Sens. Vorig jaar geen enkel liefhebber van het oosten in de 300 eerste geraakt op Chevrainvilliers.

Het comité meldt dat de vlucht uit Reims werd vervangen voor Midden & Oost door Trélou en Dizy.
Sens ligt in een diepte met mogelijkheid van ochtendnevel. Het comité is daar geen voorstander van.


8 . Voorstellen voor de algemene vergadering.

Artikel 8 van het nationaal sportreglement (zie eerder in het verslag bij aanpassing artikel 3c van het provinciaal sportreglement.
Er worden geen andere voorstellen geformuleerd.

De heer David Kindt meldt zich aan als bestuurslid van de vereniging Zonhoven en als reporter voor het belang van Limburg om enkele vragen te mogen stellen.
Hij stelt dat door zijn ervaring als reporter hij de spreekbuis is van wat bij de liefhebber leeft.

 1. Het WPROL gegeven
  De verenigingen betalen een licentie voor de software die ze gebruiken voor opmaak van uitslagen, dit is inclusief updates.
  De KBDB beslist dan om aan de verenigingen te zeggen dat geen updates mogen doen, zowel worden ze gesanctioneerd.
  De verenigingen hebben in 2017 (alle begin is moeilijk) de lasten gehad van de beslissing van de KBDB om met WPROL scheep te gaan. Door de Heer Schreel was initieel geen ristourno toegezegd. Onder druk van ondermeer de pers is men op zijn stappen teruggekomen. Zijn de ristourno’s al uitbetaald aan de verenigingen?
 2. De Limburgse ring die ons ontnomen werd.
  Gedurende enkele jaren heeft Limburg zijn ring (5 voorop) moeten afstaan. Waarom?
  Een simpele vraag aan de nationale voorzitter heeft volstaan om de ring met 5 voorop terug in te voeren. Waarom is het comité hierin niet geslaagd?
 3. Ledenaantallen
  Hoe komt het dat in de ons omringende landen en in België het aantal leden in dalende lijn is en dan toch één provincie erin slaagt om zijn ledenaantal in stijgende lijn te krijgen. Hoe kan dat? Vinkeniers en overleden personen zijn daar nu de aangesloten leden!

De heer Kindt dankt het comité voor hun jarenlange inzet maar vraagt dat ze nu eens eindelijk in Halle hun nek uitsteken (het wordt ‘directer’ en ‘volkser’ uitgedrukt door de spreker) om al deze vragen uit te klaren. Nu het mandaat eindigt, is er niets te verliezen.
De heer Kindt krijgt een spontaan applaus van de vergadering.

Voorzitter : Ik vind het jammer dat u op 25 oktober 2017 niet aanwezig was op de algemene vergadering te Halle waar de pers is voor uitgenodigd, zowel zou u uw antwoorden al gehad hebben.

De heer Kindt stelt dat de pers al eerder de vragen nationaal heeft voorgelegd maar dat niemand heeft willen reageren.
Hij stelt dat ook de Statuten van de KBDB met het oog op de verkiezingen al eerder hadden dienen aangepakt. Hij verwijst naar het voorbeeld dat de Heer Creemers Jacky (Maaseik) zijn kandidatuur werd geweigerd omdat zijn zoon uitmaker is. Hij stelt dat dit een oubollig artikel is dat niet meer van deze tijd is.
De manier waarop WPROL tot stand is gekomen, dat stinkt, net als die hoklijsten in West-Vlaanderen.

Voorzitter : We zullen uw vragen overmaken.

De heer Kindt : Het zijn mijn vragen niet maar deze van uw duivenliefhebbers.

De heer Koen Vanmeert : We betalen een vast bedrag per duif voor de uitslagen van WPROL, zijnde nationaal zonaal en provinciaal. Waarom betalen wij dan daar bovenop nog 25 cent verdubbelingskosten?

Voorzitter : Volgend jaar gaat WPROL voor het maken van de drie uitslagen een vast bedrag vragen.

De heer Jean Hulshagen : Twee puntjes ter verbetering :
1. Als we met de duiven terugkomen vervalt de wedstrijd als we meer dan 10% verschil in afstand hebben met de originele wedvlucht. Zou het niet beter zijn dat het reglement voorziet dat wanneer een snelheidsvlucht vervangen wordt door een andere snelheidsvlucht deze wel geldt. Idem voor de kleine halve fond.
2. De tweede dag moeten wachten tot 12 uur indien de eerste dag niet gelost kon worden. Indien we zolang ter plaatse moeten blijven geraken de duiven van een aantal losplaatsen in Frankrijk niet meer tijdig in de lokalen om terug te geven aan de liefhebbers.

Voorzitter : we zullen dit bekijken om via het sportcomité voorstellen te doen.

De heer Danny Geerinck (Zolder) vraagt of de vlucht uit Sourdun 1/9/18 werd geschrapt van de kalender. Er waren 57 korven in 2017. De kost van deze vlucht is veel te hoog.

Het comité laat weten dat de vlucht op de kalender is blijven staan omdat het nationaal kampioenschap kleine halve fond dan nog loopt en dat sommige liefhebbers deze vlucht gebruiken als springplank naar nationaals voor de jonge duiven. Transporteurs kunnen onderling afspreken zodat niet iedereen apart oprijdt.

De Heer Wim Kempeneers (Comité) meldt nog dat op de nationale fondvluchten ook jaarlingen mogen meevliegen met de oude duiven, behalve op Barcelona en Pau waar enkel oude duiven zijn toegelaten.
Op de Grote halve fond is het verplicht gebruik van de gummi als controle afgeschaft. Op vraag kan de liefhebber wel de gummi gebruiken, doch dient deze dan te betalen.

De voorzitter sluit af met het resultaat van de verkiezingen 2017 voor de periode 2018-2024.
Hij vraagt aan de heren Gino Houbrechts en Karel Pottel naar voren te komen, alsook aan de Heer Wim Kempeneers om hen te vervoegen voor de foto voor de pers.
Volgende functies werden vastgelegd :

Voorzitter : Gino Houbrechts
O-Voorzitter : Wim Kempeneers
Secretaris : Karel Pottel
Er volgt een goedkeurend applaus vanwege de vergadering.

Hierop sluit de provinciale voorzitter de vergadering af en dankt de vertegenwoordigers van de verenigingen voor de constructieve vergadering.

De documenten reisrooster 2018 worden verdeeld onder de aanwezige verenigingen.

                                                                                              *****

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter