Privacy Policy

 

Nationale buitengewone algemene vergadering

op WOENSDAG 23 oktober 2013 om 14u00

in het administratieve KBDB.-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE.

 

DEFINITIEVE DAGORDE

 

 1. 1.WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

 

Art. 8

 

Alle personen die wensen een associatie te vormen en één of meer hokken wensen in stand te houden, dienen als duivenliefhebber aangesloten te worden mits te voldoen aan volgende modaliteiten:

 1. 1.uitbating van één enkel duivenhok door een associatie van meerdere personen. Het aantal personen van de associatie is onbeperkt. Deze aansluitingen gebeuren van rechtswege door de Prov.Ent. PE/SPE na betaling van de voorziene bijdragen. Nochtans mag slechts één van de aangeslotenen de hoedanigheid van administratief verantwoordelijk lid hebben in een duivenliefhebbersvereniging. Alle personen die deel uitmaken van een associatie dienen de voorziene bijdragen te vereffenen.
 2. 2.voor een associatie van leden, woonachtig in verschillende Prov.Ent. PE/SPE, zullen de leden aangesloten worden in de Prov.Ent. PE/SPE waar het duivenhok is gelegen.
 3. 3.uitbating van verschillende duivenhokken door een associatie van twee of meer personen. Deze machtiging kan, na onderzoek, enkel worden verleend door de betrokken Prov.Ent. (i.p.v.: Na onderzoek door de betrokken PE/SPE is het uitsluitend de nationale raad van beheer en bestuur die de machtiging kan verlenen voor de uitbating van verschillende hokken door een associatie van duivenliefhebbers.) De eventuele toelating geldt slechts voor één jaar doch is hernieuwbaar op aanvraag van de betrokkenen.

 

Art. 15 § 1

 

De hoklijst mag slechts de namen vermelden van natuurlijke personen en dient, vóór 15 november, in een duivenliefhebbersvereniging van de Prov.Ent. (i.p.v. provincie) waar het duivenhok zich bevindt, te worden gedeponeerd.

 

Art. 15 § 7

 

De associaties die door de betrokken Prov.Ent. werden gemachtigd (i.p.v.: de nationale raad van beheer en bestuur gemachtigd werden) om verschillende hokken in stand te houden, dienen bijlagen op te maken die de werkelijke bevolking van elk hok weergeven, met vermelding van de ringnummers van de duiven van elk hok alsook de coördinaten.

 

 

 

                                                             

 

 

TWEEDE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2013

 

De nationale raad van beheer en bestuur deelt u mede dat een tweede statutaire algemene vergadering, voorzien bij artikel 22 van de Statuten, zal plaatsvinden op WOENSDAG 23 oktober 2013 om 14u00, in het KBDB-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE.

 

DEFINITIEVE DAGORDE

 

 1. Goedkeuring van de notulen van de buitengewone en statutaire algemene vergaderingen van 20.02.2013 ;
  Goedgekeurd mits een aanpassing op blz. 12

 

 1. Vaststelling van de prijs van de ring 2014 voor te stellen aan de Minister van Financiën ;
  Prijs van de ring wordt vastgesteld op 0.80 euro.

 

 1. Voorstellen tot uitsluiting;
  Nihil

 

 1. Aanvragen tot opheffing van uitsluiting en aanvragen tot het verlenen van eerherstel;
  Nihil

 

 1. Bekrachtiging van het ontslag van dhr GEENTJENS uit zijn provinciaal mandaat;
  Bekrachtigd.

 

 1. 6.TERREIN QUIEVRAIN;

 

 1. 7.Opheffing van de akkoorden tussen de KBDB en de vroegere regionale comités van Henegouwen;
  De akkoorden werden opgeheven.

 

 1. Data en lossingsplaatsen van de nationale en internationale wedvluchten voor 2014 ;
  Zie laatste pagina.

 

 1. Definitieve organisatie voor het komende vluchtseizoen :
  Doping :
  Er werden 20 stalen verzonden naar het laboratorium ‘The National Horseracing Authority of Southern Africa’ – Johannesburg, met name naar professor Schalk De Kock waarvan er 6 positief werden bevonden. In deze 6 positieve gevallen werden 6 verschillende verboden producten gevonden die niet werden teruggevonden in de controles in België.

 2. Voorstellen tot wijzigingen aan de KBDB-reglementen

-          Nationaal sportreglement

Art. 2, 8, 11, 36, 37, 43, 77, 81, 98, 101, 102, 105, 106 & 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

                                               NSC – 04.10.13 - Bijlage punt 10 NATIONAAL SPORTREGLEMENT-

 

 

Art.2 – inlassing in §3 en toevoeging van een voorlaatste §

§ 3

De deelname van buitenlanders aan tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen of feestelijkheden georganiseerd in België, wordt toegelaten op voorwaarde dat het organismen of particulieren betreft die in orde zijn met hun nationale federatie. Liefhebbers waarvan het hok niet in België gelegen is en die door een bij de FCI aangesloten federatie een niet voorwaardelijke schorsing werden opgelegd, kunnen niet deelnemen aan wedvluchten, opleervluchten of tentoonstellingen georganiseerd in België noch aan enige andere activiteit die met de duivensport verband houdt.

Voorlaatste §

Overeenkomstig de beschikkingen van de FCI-Statuten, zullen de niet voorwaardelijke schorsingen, opgelegd door de KBDB, van toepassing zijn in de schoot van alle nationale federaties aangesloten bij de FCI.

 

Art.8 §4

Buiten de nationale wedvluchten alwaar dubbelingen steeds verboden zijn, is het spelen en/of dubbelen van jonge duiven in andere categorieën slechts toegelaten vanaf 1 september de eerste zaterdag van september.

 

Art.11

 

Het duivenwedvluchtseizoen begint en eindigt op:

Kleine snelheid:                                 vanaf het weekend van 15 maart of bij gebrek vanaf het weekend er op volgend tot het weekend van 15 oktober of bij gebrek tot het weekend dat 15 oktober voorafgaat (opleervluchten 1 week voor de 1ste wedvlucht)

Grote snelheid:                                  vanaf de 1e zaterdag van april tot de laatste zondag van september.

Kleine halve-fond:                            vanaf de 1e zaterdag van mei tot en met het weekend dat de laatste nationale vlucht voorafgaat.

 

Art.36 §8 uitgesteld tot de vergadering van het Nationaal Sportcomité in januari 2014

 

Art.37bijvoeging van een §5

Het ophalen van het contingent voor een Grote ½ Fond-, Fond- en Grote Fondwedvlucht moet zich uitsluitend beperken tot de duiven die aan de wedvlucht deelnemen.

 

Art. 43 § 7

Inkorvingen in afzonderlijke of gescheiden manden:

-          Duivers en duivinnen

-          Oude en jonge duivers

 

Art.77 in overeenstemming brengen van de Franstalige tekst met de Nederlandstalige.

Si un appareil (ipv constateur) …

 

Art.81 § 2

In geval van ex aequo, zal de doorslaggevende berekening van de betrokken duiven worden uitgevoerd tot 4 cijfers na de komma.

 

Art.98 – bijvoeging van een §6

 

Art. 101 – bijvoeging van een § 3

De formaliteiten van aanmelden en controleren zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van bestatiging.

 

Art.102 – bijvoeging van een §2

Voor de nationale vluchten kunnen de liefhebbers enkel inkorven in de nationale inkorvingsburelen

waar ze opgenomen zijn in de speelomtrek van de verplichte lokale dubbeling.

 

Art.105

§2De leden van de KBDB die wensen duiven openbaar of op internet te verkopen, dienen hiertoe door de PE/SPE waaronder zij ressorteren KBDB gemachtigd te worden.

Om die toelating te bekomen dient de verkoper bij zijn PE/SPE de KBDB een formulier aan te vragen (beschikbaar op de KBDB-website). Bedoeld formulier voor de openbare verkoop zal volledig ingevuld en ondertekend aan de PE/SPE KBDB worden teruggezonden : minstens 25 dagen vóór de verkoop zo het oude en/of jonge duiven betreft en minstens 15 dagen vóór de verkoop zo het gaat om late jonge duiven.

 

§ 8

Een exemplaar van de officiële verkooplijst met vermelding van het toelatingsnummer zal worden gedeponeerd op de zetel van de PE/SPE bij de KBDB, vóór de verkoopdatum.

 

§ 9

De inlichtingen vermeld op de officiële verkooplijst, dienen uiteraard overeen te stemmen met de inlichtingen die door de verkoper aan zijn PE/SPE de KBDB werden verstrekt.

 

§ 10

De liefhebber die duiven verkoopt op het hok of via internet zal, binnen de termijn voorzien in §3, de ringnummers meedelen aan de KBDB via de door de KBDB ter beschikking gestelde formulieren (beschikbaar op de KBDB-website).

Ingeval van verkoop via internet zal hij tevens de website meedelen waarop deze duiven worden verkocht, alsook de periode binnen dewelke de verkoop zal plaatsvinden op de website.

 

§ 11 punten 1, 3 en 4

Voor elke verkoping, ingericht in België of in het buitenland, is de verkoper verplicht:

(…)

1.de administratieve kosten, verbonden aan de overschrijving van duiven drager van ringen van een buitenlandse federatie vastgesteld per duif en, onverminderd de eventuele supplementaire onkosten te betalen.

 

3.uiterlijk 15 dagen na de verkoop en op zijn kosten de verkochte duiven te laten overschrijven op naam en adres van de nieuwe eigenaar(s).

 

4.een afschrift van het proces-verbaal van de verkoop over te maken aan zijn PE/SPE de KBDB. Dit proces-verbaal dat hij doet afleveren door de tussenkomende ambtenaar, zal vermelden: naam en adres van de koper(s) en de ringnummers van de door hem (hen) aangekochte duiven.

 

Er wordt aan de verkoper ten stelligste aangeraden om, uiterlijk 15 dagen na de verkoop en op zijn kosten de verkochte duiven te laten overschrijven op naam en adres van de nieuwe eigenaar(s). De verplichting de duiven, drager van ringen van een buitenlandse federatie, over te schrijven blijft van kracht (art.112§5).

 

Art.106 §2

Elke publiciteit gevoerd langs dag- en weekbladen, circulaires, folders, films of onder gelijk welke vorm, met het doel verkopingen in binnen- en buitenland te propageren, zal voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de PE/SPE waaronder de verkoper ressorteert, KBDB worden voorgelegd.

 

Art.110

De verkoop per lot is toegelaten.

 

Onverminderd de toepassing van de laatste paragraaf van art. 109, heeft de verkoper de verplichting aan het comité van de PE/SPE de KBDB binnen de vijftien dagen na de verkoping, de identiteitsringen te laten kennen van de duiven die hem zijn overgebleven.                                      

                                                                                                                                                                           

Elke liefhebber die een gedeeltelijke verkoping doet, zal op de verkooplijst melding maken van de nummers en het jaartal van de ringen van de duiven welke hem toebehoren en niet te koop worden aangeboden. Hij zal voortaan na aangifte te hebben gedaan zoals voorzien bij de tweede paragraaf van huidig artikel, nog slechts aan de wedvluchten mogen deelnemen met deze duiven en met degene die per lot werden aangeboden en hem overbleven.                                                    

Tijdens een gedeeltelijke verkoping mag geen enkele toegewezen duif - onder welk voorwendsel ook - opnieuw eigendom worden van de verkoper. Nochtans zal de verkoper bij een dergelijke verkoping, het recht hebben om de verkoop stop te zetten van de duiven waarvoor geen opbod werd gedaan. Indien hij dit doet heeft hij de verplichting aan zijn comité van de PE/SPE de KBDB de nummers en jaartallen van de ringen te laten kennen van de duiven die hij behoudt.

 

VOORLOPIGE KALENDER VAN DE NATIONALE EN INTERNATIONALE VLUCHTEN 2014

 

2014

 

Halve fond    

 

Fond

 

Grote FOND

 

 

 

 

425-600

 

600-800

 

verder dan 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/05

 

Bourges (o+jl)  

 

 Limoges (o)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/06

 

Châteauroux (o+jl)

 

Valence (o)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/06

 

Poitiers (o +jl)

 

Cahors (o)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/06

 

 

 

 

 

Pau (o)

 

 

 

21/06

 

Montluçon (o +jl)

 

Montauban (o)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/06

         

Agen (o +jl)

   

28/06

 

Argenton (o + jl)

 

Montelimar (o)

 

 

 

 

 

               

04/07

 

 

 

 

 

Barcelona (o)

 

 

05/07

 

Guéret (o + jl)

 

Limoges (o + jl)

 

 

 

 

 

               

11/07

 

 

 

 

 

St.Vincent (o)

 

 

12/07

 

 La Souterraine (o + jl)

ai

Libourne (o + jl)

 

 

 

 

 

               

18/07

 

 

 

 

 

Marseille (o)

 

 

19/07

 

 

 

Souillac (o + jl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/07

         

Narbonne (o+jl)

   

26/07

 

 

 

 Jarnac (o +jl) - Proef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/08

 

 

 

 

 

Perpignan (o)

 

 

02/08

 

Bourges (jo + o + jl)

 

Tulle (o + jl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/08

 

Châteauroux (jo + o +jl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/08

 

Argenton

(jo + o + jl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/08

 

La Châtre

(jo + o/jl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/08

 

La Souterraine

(jo + o/jl))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/09

 

Guéret

(jo + o/jl)

 

 

 

 

 

 

13/09

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter