Privacy Policy

 

Nationale buitengewone algemene vergadering

WOENSDAG 20 februari 2013 om 14u00,

in het administratieve KBDB.-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE.

 

DAGORDE

 

 1. 1.WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

 

Art. 25 § 9 – in overeenstemming brengen van de Nederlandstalige tekst op basis van de Franstalige tekst

 

Elk mandaat dat vacant is ingevolge ontslag of overlijden zal op voorstel van de PE/SPE door de nationale raad van beheer en bestuur van een titularis worden voorzien. Deze benoeming dient door de eerstvolgende nationale algemene vergadering te worden bekrachtigd. Wanneer het een SPE betreft, zal prioriteit worden verleend aan kandidaten van de provincie waartoe de ontslagnemende of overleden mandataris behoorde.

 

Tout mandat devenu vacant par suite de démission ou de décès sera remplacé, sur proposition de l’EP/EPR, par le Conseil d’Administration et de Gestion National. Cette nomination doit être ratifiée par l’Assemblée Générale Nationale la plus proche. En cas d’EPR, la priorité sera toutefois accordée aux candidats émanant de la province à laquelle appartenait l’élu ayant cessé ses fonctions.

 

 

Art. 22 § 5 en § 8

              

Alle nationale algemene vergaderingen worden opgeroepen, per brief of per mail, door een schrijven van de nationale raad van beheer en bestuur of, indien één vijfde van de effectieve leden van de algemene vergadering hierom, tenminste veertig dagen vóór de vastgestelde datum, verzoeken. De oproeping vermeldt de voorlopige dagorde, die eveneens zal verschijnen in het bondsblad en/of op de KBDB-website en medegedeeld worden aan de duivenliefhebberspers en dagbladen.

                           

De definitieve dagorde van de nationale algemene vergadering zal per gewoon schrijven of per mail worden medegedeeld aan de nationale mandatarissen, tenminste acht dagen vóór de datum van de vergadering.

                                                                                                                                                                                

 

Statutaire algemene vergadering,
woensdag 20 februari 2013 om 14u00

in het administratieve KBDB-gebouw, gelegen Gaasbeeksesteenweg 52-54 te 1500 HALLE.

 

DAGORDE

 

ZONDER de PERS

 

 1. 1.Inbreuk op de Plichtenleer

 

MET de PERS

 

 1. 2.Goedkeuring van de notulen van de statutaire en buitengewone algemene vergadering van 24.10.2012
  Goedgekeurd

 

 1. 3.Goedkeuring van de rekeningen 2011-2012
  Goedgekeurd

 2. 4.Stemming van de begroting 2012-2013
  Goedgekeurd

 

 1. 5.Vaststelling van de diverse bijdragen voor 2014
  Ongewijzigd

 

 1. 6.Vaststelling van de borgtochten en de forfaitaire bedragen voor de procedurekosten bij de KBDB-kamers
  Verhoging forfaitaire bijdrage voor de Kamer van Cassatie 700 euro i.p.v. 650 euro

 

 1. 7.Onderzoek van de verslagen

  1. a.nationale raad van beheer en bestuur
  2. b.financieel
  3. c.censoren

Goedgekeurd.

 

 1. 8.Goedkeuring van de beslissingen genomen door de algemene vergaderingen van de PE/SPE
  Goedgekeurd

 

 1. 9.Benoeming/Ontslag:
  1. a.ereleden en verdienstelijke leden : nihil
  2. b.mandataris: ontslag en vervanging van de heer KEMPENEERS Valère als provinciaal mandataris door de Heer Alphons BRUURS.
   Bekrachtigd.

 

 1. 10.Voorstellen tot uitsluiting en aanvragentot opheffing van uitsluiting en tot het verlenen van eerherstel
  Nihil

 

 1. 11.Voorstellen tot wijzigingen aan de reglementen

NATIONAAL SPORTREGLEMENT

Art. 7§2, 8§1 & §4, 11§1, 30 §1, §2 en voorlaatste §, 37§8, 46, 52§5, 87§2, 98§3 & §4, 105§3, 108§2, 109 en 112

DOPING REGLEMENT

Art. 9 § 4 punt 1

 

 1. 12.INFORMATISERING

 

 1. 13.FEESTZAAL “De Witte Duif”

 

 1. 14.Definitieve organisatie van het komend vluchtseizoen.
  Voor de nationale wedvluchten kunnen enkel de liefhebbers inkorven in de nationale inkorvingsburelen die opgenomen zijn in de speelomtrek van de lokale verplichte dubbeling.
  Vaststelling van de criteria van de nationale Kampioenschappen

 

 

 

                                                                                                      

 

 

Bijlage punt 11 definitieve dagorde nationale statutaire algemene vergadering 20.02.2013

 

Voorstellen tot wijzigingen aan de reglementen

 

NATIONAAL SPORTREGLEMENT

 

Art. 7 § 2

 

Voor de nationale en internationale wedvluchten is het gebruik van de door de KBDB gehomologeerde en goedgekeurde elektronische registratiesystemen verplicht in de officiële inkorvingslokalen. Voor de inkorvingslokalen, die geen nationale en internationale wedvluchten inkorven, is het gebruik van elektronische constateersystemen optioneel en wordt de beslissing overgelaten aan het oordeel van de inrichter, na eventuele consultatie van hun belanghebbende leden.

Art. 8 § 1

 

Wedstrijden of dubbelingen kunnen enkel doorgaan zo er minstens 2 deelnemers zijn, met verschillende lidnummers.

 

 

 

Art. 30 § 2 – Aanpassing van de Franstalige tekst aan de Nederlandstalige en wijziging Nederlandstalige versie

 

 

De in tweevoud afgedrukte koppelingstabel wordt door de betrokken partijen ondertekend. Eén exemplaar wordt overhandigd aan de liefhebber en één exemplaar wordt bewaard in de vereniging.

 

 

 

Art.30 – bijvoegsel vóór de laatste§

 

Ingeval van noodkoppeling is de liefhebber verplicht deze duif te regulariseren vóór haar eerstvolgende inkorving.

 

Art.37 § 8toevoeging van vetgedrukte tekst

 

Het inkorven van port/leerduiven van buiten de deelnemingszone van de vereniging is niet toegelaten tenzij anders bepaald door de PE/SPE

 

 

Art.46 - toevoeging van tekst in het rood

 

Nadat de duiven aan de begeleider werden toevertrouwd, draagt de vereniging, die al haar wettelijke verplichtingen heeft nageleefd, geen verdere verantwoordelijkheid meer voor zover schriftelijke ontlasting werd bekomen vanwege de begeleider.

Vanaf ontvangst van dit document zal geen enkele duif meer uit het contingent mogen worden verwijderd.

 

 

Art. 52 § 5 – herneming ingevolge beslissing NAV 24.10.2012 - in overeenstemming brengen van Nederlandstalige en Franstalige tekst

 

In geval de ongunstige weersomstandigheden (voorspellingen) aanhouden tot de tweede dag na de voorziene lossingsdag (meestal maandag) mag de dag na de voorziene lossingsdag (meestal zondag) vanaf 12 uur ’s middags uitgeweken worden naar een andere erkende lossingsplaats gelegen op dezelfde vluchtlijn en met een afstand die ongeveer 10% minder bedraagt. De inrichter van een nationale of interprovinciale vlucht zal hieromtrent altijd het advies inwinnen van voornoemde ondervoorzitter. De bevoegde Federale Overheidsdienst zal hiervan eveneens worden geïnformeerd.

 

 

Art.98 – bijvoegsel op het einde van §3

 

Deze beschadigde chip zal, na het lichten van het toestel, moeten bewaard worden door de vereniging tot het einde van het lopende vluchtseizoen.

 

 

Procedure van de overschrijvingen van de duiven

 

 

Art. 87 § 2

 

Zo twee of meerdere liefhebbers op verschillende hokken doch op hetzelfde domein gelegen aan wedvluchten deelnemen, mogen hun duiven onder elkaar geen serie vormen.

Evenmin mogen de wedvluchtduiven tijdens het vluchtseizoen onder elkaar worden gewisseld. Deze duiven kunnen slechts buiten het vluchtseizoen van eigenaar veranderen en na uitvoering van de reglementaire overschrijving.

 

Art. 108 § 2

 

Al de te koop gestelde duiven dienen eigendom te zijn van de verkoper.

De gekochte of gekregen duiven zullen door hem verplichtend op zijn naam overgeschreven worden vóór de verkoop.

 

Art. 112

 

Elke liefhebber, eigenaar van een duif, wordt sterk aangeraden het eigendomsbewijs voor te leggen teneinde de overschrijving, zo snel mogelijk, op zijn naam uit te voeren. Om de overdracht te laten doen zal hij zich wenden tot zijn PE/SPE ( bij de administratieve diensten van de KBDB ) Hij zal daaraan - voor inzage - het eigendomsbewijs van de duif toevoegen en de hiervoor voorziene som betalen. De mutatie wordt pas effectief na betaling.

 

De KBDB zal uitsluitend overschrijvingen van reisduiven uitvoeren indien ze beschikt over de volledige gegevens van de nieuwe eigenaar (naam, voornaam, adres en lidnummer van aansluiting bij de KBDB of bij een federatie aangesloten bij het F.C.I.).

 

Bij verlies van het eigendomsbewijs kan een duplicaat worden aangevraagd door de eigenaar van de duif of door degene die het verkregen heeft op voorwaarde dat hij een attest voorlegt waarin de afstand door de oude eigenaar wordt bevestigd. In deze hypothese heeft de wettigheid van het duplicaat-eigendomsbewijs voorrang op deze van het originele eigendomsbewijs.

 

Zo de duif afkomstig is van een andere entiteit zullen de diensten van de KBDB het nodige doen opdat de aanmelding rechtstreeks aan de nieuwe eigenaar zou kunnen geschieden, indien bedoelde duif zou komen te verdwalen.

 

Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten met duiven, drager van ringen van een buitenlandse federatie, die bij de KBDB niet zijn overgeschreven op naam van de deelnemende liefhebber. Bij vaststelling van inbreuk tegen dit beginsel zal de duif uit de klassering worden genomen en de gewonnen prijs verbeurd verklaard worden ten voordele van de vlucht of de activiteit (met strikte naleving van de termijnen voorzien bij art. 89 van huidig reglement).

Iedere duivenliefhebber die, ten persoonlijke titel, een duif schenkt of verkoopt aan een derde kan eveneens de overschrijving van deze duif vragen. Hij zendt hiervoor aan de KBDB het eigendomsbewijs, wat hij niet aan de koper van de duif heeft afgegeven, evenals het bedrag voor de kosten van overschrijving. De KBDB zal na het uitvoeren van de overschrijving het eigendomsbewijs overmaken aan de nieuwe bezitter.

 

Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten alsook aan de KBDB-kampioenschappen met duiven waarvoor zij niet over het eigendomsbewijs beschikken.

 

Een buitenlandse liefhebber, waarvan reeds duiven op zijn naam ingeschreven staan bij zijn eigen federatie, zal, als hij zich aansluit bij de KBDB deze duiven via het systeem van overschrijving op zijn naam moeten laten inschrijven.

 

Indien een lid bij een associatie wordt toegevoegd of wegvalt dienen de duiven niet te worden overgeschreven op voorwaarde dat voor het overige alle gegevens (licentienummer, adres van het hok, ringnummers,...) dezelfde blijven.

 

 

Art. 8 § 4

 

Buiten de nationale wedvluchten alwaar dubbelingen steeds verboden zijn, is het spelen en/of dubbelen van jonge duiven in andere categorieën slechts toegelaten vanaf 1 september.

 

Art. 11 § 1

 

Het duivenwedvluchtseizoen begint en eindigt op:

Lossingen in België:                       vanaf het weekend van 15 maart of bij gebrek vanaf het weekend er op volgend tot het weekend van 15 oktober of bij gebrek tot het weekend dat 15 oktober voorafgaat (opleervluchten 1 week voor de 1ste wedvlucht)

Snelheidslossingen (Frankrijk)     vanaf de 1e zaterdag van april tot de laatste zondag van september.

Lossingen verder dan Parijs          vanaf de 1e zaterdag van mei tot en met het weekend dat de laatste nationale vlucht voorafgaat. Met uitzondering voor de nationale wedvlucht voor jonge duiven begin september.

 

Art. 30 § 1

 

De koppeling van een elektronische ring met een vaste voetring van een duif moet geschieden door een bij de KBDB aangesloten vereniging, in haar lokaal en onder toezicht van minstens twee afgevaardigden en met een door de nationale adviesraad voor elektronische constatatiesystemen gehomologeerde en jaarlijks goedgekeurde installatie. De koppelingstabel wordt voor iedere liefhebber in zijn elektronische klok geladen met dezelfde gehomologeerde en goedgekeurde installatie. Noodkoppelingen tijdens de inkorving zijn enkel toegelaten wanneer de duif reeds voorzien is van een elektronische ring en deze om één of andere reden defect is. In geen enkel geval mag een ingekorfde duif drager zijn van twee of meerdere elektronische ringen.

Elektronische ringen die om welke reden dan ook dienen vervangen te worden, dienen in de vereniging bewaard te worden tot einde van het seizoen.

 

Art. 98 § 4

 

Indien de controle niet tijdig wordt geklokt, moet de duif eventueel worden geklasseerd op de bestatiging van de controle (zie beschikkingen van § 6, 7 en 8).

 

DOPINGREGLEMENT

 

Art. 9 § 4 punt 1 - inlassing

 

 

De straffen die door de nationale raad van beheer en bestuur kunnen worden opgelegd zijn de volgende:

1°- schorsing van 36 maanden, met mogelijkheid tot een geheel of gedeeltelijk uitstel in functie van de omstandigheden in het dossier, bij een eerste overtreding;

               2°- schorsing van 60 maanden bij iedere herhaling;

3°- verbeurd verklaren van de prijzen gewonnen op de wedvlucht of wedvluchten die aanleiding heeft of hebben gegeven tot de vaststelling van de overtreding van onderhavig reglement. De prijzen kunnen enkel ten voordele van bewuste wedvlucht of wedvluchten worden verbeurd verklaard;

4°- schrapping uit alle kampioenschappen die de betrokken geschorste liefhebber heeft behaald tijdens het seizoen waarin de overtreding werd vastgesteld.

5°- ingeval van herhaaldelijke veroordeling of ingeval van gedrag dat erg schadelijk is voor het doel nagestreefd door de KBDB, kan de nationale raad van beheer en bestuur een voorstel tot uitsluiting doen.

Deze straffen zullen eventueel gepaard gaan met een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle kampioenschappen ingericht door of op enigerlei wijze verbonden met de KBDB en/of FCI.

 

*********

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter