Privacy Policy

Nieuws

                                    

    kbdb online   TTinfo smartphone icoon   fci

plattelands

lossingen in beeld logo         

 

 

 

driekleur kbdb klNationale wedvlucht KBDB - Issoudun 20-7-19 - inkorving donderdag 18-7-19

 


Mededeling in verband met de wedvluchten in Frankrijk op 13/07/2019.

Ingevolge de Franse Nationale Feestdag, kunnen de duiven niet worden gelost op datum van 14/07/19 op het Franse grondgebied.

Gezien de onzekere weersvoorspelling voor komende zaterdag en gezien het bovengenoemde verbod, heeft de KBDB besloten dat de duiven van de snelheids- en kleine halve-fondvluchten, die niet werden gelost op 13/07/19 in Frankrijk, terug moeten keren naar België.

Het uiterste uur van lossing is 12u00 voor de kleine halve-fondvluchten  en 14u00 voor de snelheid.

De KBDB zal contact nemen met de lossingsverantwoordelijken teneinde gepaste maatregelen en beslissingen te nemen in het belang van de duiven.

De beslissingen genomen door de provinciale entiteiten met betrekking tot de terugkeer van duiven (lossing op kortere afstand of terugkeer van duiven naar de verenigingen) zijn van toepassing.


4-7-19 M E D E D E L I N G van de KBDB aangaande Barcelona 05/07/2019

De KBDB heeft, via de ontvangen reacties van zijn liefhebbers, kennis genomen van een publicatie op internet waarbij aan de liefhebbers wordt medegedeeld dat de internationale wedvlucht vanuit Barcelona zal worden gelost aanstaande vrijdag om 9u00.

De KBDB is verwonderd dat op voorhand reeds de weersgesteldheid in Barcelona is gekend.

Ter herinnering: er werd overeengekomen met de inrichters dat de vlucht uit Barcelona zou worden gelost op het vroegst mogelijke gunstige lossingsuur en ten laatste om 9u00.

De KBDB is, rekening houdend met de redenen waarvoor de lossing van Limoges werd vervroegd, tussengekomen om de lossing van Barcelona zo vroeg mogelijk uit te voeren indien de weersgesteldheid het toelaat, zodat de duiven al voldoende afstand hebben gevolgen op vrijdag opdat deze zouden kunnen ontsnappen aan de zone met slecht weer, voorspeld voor het zuiden van Frankrijk op 06/07/2019.


4-7-19 M E D E D E L I N G aan de verenigingen en de liefhebbers - Chevrainvilliers

De KBDB wenst de liefhebbers en de verenigingen te informeren over de volgorde van de lossingen in Chevrainvilliers:

 1. Interprovinciale lossing (Antwerpen West, Oost-Vlaanderen tot Gent, Vlaams-Brabant sector 1)
 2. Antwerpen Oost
 3. Vlaams-Brabant sector 2 & 3
 4. Oost-Vlaanderen (Westenlijn)

Wat de 3de en 4de lossing betreft zullen deze wekelijks alternerend worden uitgevoerd.

Er werd bovendien genoteerd dat op

 • 13 & 27/07/2019 de PE Vlaams-Brabant niet in Chevrainvilliers zal lossen maar wel in Fay-aux-Loges (provinciale vlucht).
 • 13/07/2019 de PE Antwerpen eveneens in Fay-aux-Loges (provinciale vlucht) zal lossen en dus ook niet in Chevrainvilliers aanwezig zal zijn

4-7-19 Mededeling ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers

Hoewel er tussen de betrokken federaties hard wordt samengewerkt om de “wildlossingen” uit de wereld te bannen, worden er nog vaak klachten ontvangen van illegale lossingen alwaar soms rijdend wordt gelost.

Teneinde de overtreders te kunnen aanpakken en teneinde onze duiven te beschermen en het verlies ervan zo veel als mogelijk te beperken, roepen wij iedereen op dergelijke overtredingen te melden. Hiervoor dienen wij over de volgende gegevens van het voertuig te beschikken:

 • Landcode
 • Kenteken
 • Eventueel foto’s, filmpjes,….

Naast de wildlossingen dient er ook voor gezorgd te worden om geen kruislossingen uit te voeren en om de liefhebbers te beschermen die hun duifjes wensen uit te laten en hen te behoeden opdat ze niet in een massalossing, uitgevoerd op een naburige lossingsplaats, terecht komen. Hiervoor werd dan ook een link op onze website geplaatst naar deze van de Nederlandse Federatie m.n. de rubriek “Wie lost waar en wanneer”.


4-7-19 P E R S M E D E D E L I N G Limoges II

Rekening houdend met de weersvoorspellingen voor zaterdag 06/07/2019 in Limoges heeft de inrichter van deze wedvlucht, de Belgische Verstandhouding, in samenspraak met de nationale voorzitter, Pascal Bodengien en de voorzitter van het nationaal sportcomité, Denis Sapin beslist dat, indien het weerbeeld ter plaatse en het weer op de vluchtlijn het toelaten, de lossing van Limoges II zal worden vervroegd naar vrijdag 05/07/2019


3-7-19 Mededeling KBDB - inleg voor kosten Aurillac 13-7-19


PE Vlaams-Brabant : Nieuwsbrief Nr. 5 - juni 2019


PE Antwerpen : bericht aan de duivenliefhebbers en de verenigingen - Chevrainvilliers


Wereldkampioenschap 2019
Wij informeren u dat de Engelstalige versie van de website van het werelkampioenschap zal opgestart worden op 15 juli 2019.
De url is :   http://www.crpa.cn/worldchampionship.html


houtkrullen 2-7-19 Mededeling ter attentie van de verenigingen

 Er werd vastgesteld dat bepaalde verenigingen te veel krullen in de manden aanbrengen zodat de eet- en drinkbakjes
 snel worden gevuld met krullen.

 Dit beperkt de drink- en eetmogelijkheden van de duiven.

Bovendien wordt er door vele gemeente- en stadsbesturen gevraagd om het lossingsterrein, ingevolge de aanwezigheid van krullen op de grond, schoon te maken.

We dringen dan ook aan het aantal krullen in de manden te beperken.


zon 28-6-19 MEDEDELING ter attentie van de verenigingen en de liefhebbers

 Rekening houdend met de hoge temperaturen die opnieuw worden voorspeld

 voor het weekend van 29 & 30/06/2019  dringen wij aan

 • opdat de inkorvingsuren strikt worden nageleefd en eventueel vroeger met het inkorven aan te vangen zodat de inkorving STIPT en TIJDIG  kan worden afgesloten.
 • dat de liefhebbers zich binnen de voorziene termijn voor de inkorving aanbieden

zodat de duiven onmiddellijk kunnen worden opgeladen door de betrokken vervoerders.

U zult begrijpen dat indien de vervoerders tijdig de lossingsplaats kunnen bereiken, de lossingen kunnen worden uitgevoerd vanaf het vroegste mogelijke lossingsuur.

 


P E R S M E D E D E L I N G 26/06/2019

Rekening houdend met de aanhoudende hoge temperaturen die worden voorspeld voor de eerstvolgende dagen en zeker nog tot zondag 30/06/2019 werden, naast de bestaande door het nationaal sportreglement voorziene bepalingen nog bijkomende maatregelen genomen door de leden van de nationale raad van beheer en bestuur en dit voor ALLE types van wedvluchten met inkorving vanaf 26/06/2019 tot en met 29/06/2019:

Voor de verenigingen:

 • vermindering van het aantal duiven per mand met 20%
 • drenken van de duiven vanaf de inkorving. De drinkbakjes dienen aangehecht te blijven tot ophaling van de duiven door de vervoerder

Voor de vervoerders/vergezellers

 • vermindering van de stapelhoogte met 1 laag, zowel voor wat betreft de ophalingen als het vervoer naar de lossingsplaatsen
 • strikte toepassing voor het drenken van duiven, zoals vermeld in de criteria “wegvervoer”

Gelieve bovendien te noteren dat geen jonge duiven worden toegelaten op de wedvluchten vanaf de kleine halve-fond en verdere afstanden.

We dringen dan ook aan dat AL deze genomen maatregelen, teneinde onze duifjes in de beste omstandigheden te verzorgen en een goede terugkeer naar hun hok te garanderen, STIPT worden opgevolgd.

Bovendien wordt ook de toelating gegeven om, indien de weersgesteldheid op de lossingsplaats en de vluchtlijn het toelaat, de duiven 1 uur vroeger te lossen.


24-06-19 PERSMEDEDELING

De KBDB diende afgelopen weekend vast te stellen dat in bepaalde streken van het land de bepalingen van art. 65 van het NSR niet werden nageleefd. 

Dit artikel vermeldt duidelijk: 

“Wat het binnenbrengen van de apparaten betreft, zullen de liefhebbers er over waken de richtlijnen, uitgevaardigd door de inrichters en/of de inkorvingsburelen, na te leven. 

Het bestatigingstoestel moet verplichtend worden binnengebracht dezelfde dag als de sluitingsdag van de wedvlucht.” 

Wij vragen dan ook aan de inkorvingsburelen om dit artikel strikt na te leven.

 

Verschillende reacties werden ontvangen op de nationale zetel van de KBDB. Dit is dan ook de reden waarom dit punt op de dagorde zal worden geplaatst van de volgende vergadering van het Nationaal Sportcomité teneinde deze reglementering eventueel aan te passen.


24-06-19 PERSMEDEDELING

Aansluitend op de hierna vermelde mededelingen wensen wij volgende toelichtingen te verstrekken:

 • ENKEL de opleervluchten/wedvluchten ingericht op dinsdag, woensdag en donderdag (25, 26 & 27/06/2019) worden geannuleerd aangezien aan dit type van vluchten het merendeel jonge duiven deelnemen;
 • De inkorvingen van Agen (24/06/2019) en Montélimar (26/06/2019) blijven behouden

P E R S M E D E D E L I N G ARGENTON 22/06/2019 

De KBDB, als inrichter van de nationale wedvlucht vanuit Argenton van 22/06/2019, deelt mede een onderzoek te hebben ingesteld en zal overgaan tot controle van de wedvluchtdocumenten van deze wedvlucht.

Bijkomende inlichtingen zullen later worden medegedeeld.


 

17-06-19 PERSMEDEDELING t.a.v. de inkorvingsburelen en de deelnemende liefhebbers aan de nationale wedvluchten 2019

De KBDB vestigt de aandacht op het feit dat de koppeling van de elektronische ring met de identiteitsring dient te gebeuren op het correcte en het voor 2019 actieve lidnummer van de liefhebber. De inkorvingsburelen worden ook verzocht hieraan speciale aandacht te besteden bij de inkorving m.n. of het juiste licentienummer van de liefhebber voor 2019 op de display van de master verschijnt aangezien, bij een foutief licentienummer, de duiven van deze liefhebber NIET zullen worden opgenomen in de uitslagen van de desbetreffende vlucht. De duiven dienen in het KBDB-bestand te zijn ingeschreven op het licentienummer 2019 van de bewuste liefhebber.

Bovendien verwijzen wij nogmaals naar de beschikkingen van art. 112 van het NSR en meer specifiek:

 • Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten verplicht staan ingeschreven op naam van de betreffende liefhebber.

De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd vóór de inkorving.

Gelieve nota te nemen dat het KBDB-bestand vanaf 16u00 op de dag van de inkorving van de bewuste vlucht niet meer zal worden aangepast en dat de liefhebbers hun overschrijvingen tijdig moeten indienen EN betalen via ofwel:

 • Een KBDB-mandataris
 • Op de zitdag van de PE/SPE
 • Via de KBDB-Halle

Voor deze drie opties dient het geld op de rekening van de KBDB te zijn ontvangen. Dit is dan ook de reden waarom wij nogmaals de mandatarissen aanmanen de aanvragen tot mutaties onmiddellijk door te sturen en het verschuldigde bedrag ONMIDDELLIJK op de rekening van de KBDB over te schrijven.


24-5-19 KBDB - Mededeling

De K.B.D.B. neemt kennis van de berichten die in de (sociale) media verschijnen aangaande de procedure ingeleid door de Heren DE BOSSCHER – HERMANS tegen de K.B.D.B. wegens beweerde overtreding van de Statuten en Reglementen en tot nietigverklaring van de recente Beslissingen van de Nationale Algemene Vergadering en van de Nationale Raad van beheer en Bestuur.

 De Nationale Raad van Beheer en Bestuur wenst bij deze te benadrukken dat de vordering van de Heren DE BOSSCHER – HERMANS wordt betwist.

 De pleidooien in deze zaak zullen worden gehouden op 25 juni 2019.

 In afwachting van een beslissing van de Rechtbank vraagt de Nationale Raad van Beheer en Bestuur dat de nodige sereniteit aan de dag wordt gelegd teneinde de correcte dagdagelijkse werking van de K.B.D.B. niet in het gedrang te brengen.”.

Namens de Nationale Raad van Beheer en Bestuur, de Nationale Voorzitter


22-5-19 Persmededeling KBDB - Vierzon 19-5-19.


15-5-19 Mededeling KBDB : Bergerac en dubbeling op de nationale en internationale wedvluchten


Aanmelden van duiven voor KBDB-online

Handleiding voor de liefhebbers
Link naar gebruikersvideo's van anONS.be


8-5-19 Mededeling van de KBDB

Beslissingen Buitengewone Nationale Algemene Vergadering van 06/05/2019

 1. De volgende beslissingen werden, in toepassing van artikel 4.2 van de Plichtenleer van de KBDB-mandatarissen, mondeling medegedeeld:
 • ten overstaan van dhr Frans HERMANS, een schorsing van 5 jaar vanaf 06/05/2019;
 • ten overstaan van dhr Filip D’HONDT, een schorsing van 6 maanden vanaf 06/05/2019;
 • ten overstaan van dhr Boudewijn DE BOSSCHER, een schorsing van 6 maanden vanaf 06/05/2019.

De KBDB heeft actueel niet de intentie om hierover meer te communiceren omdat de beslissingen nog niet schriftelijk werden betekend aan de belanghebbende partijen, die bovendien hiertegen in beroep kunnen gaan.

      2. De nationale wedvlucht van 22.06.2019, initieel voorzien vanuit   « Tours » wordt vervangen door « Argenton ».

      3. De wijzigingen in de samenstelling van de comités van de PE Antwerpen en de SPE Luik-Namen-Luxemburg worden goedgekeurd.

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN .


Koppelingslijsten 2019


8-5-19 Mededeling KBDB

Werkwijze Tipes

Werkwijze Unikon

Werkwijze Bricon


 

NATIONALE DAGEN 2019

Data : vrijdag 8 en zaterdag 9 november 2019

Locatie : STAYEN (Sint-Truiden)


18-04-19 Mededeling KBDB - Quiévrain 7-4-19


16-04-19 Mededeling van de KBDB

De nieuwe bestuursploeg werd aangesteld door een beslissing van de nationale algemene vergadering van de KBDB van 11/03/2019.

De afgelopen maand hebben de leden van de nationale raad van beheer en bestuur (NRBB) gepoogd de interne structuur van de KBDB te leren kennen, werden verschillende “dringende” dossier behandeld en werd begonnen met een diepgaande analyse van alle lopende dossiers.

Het is duidelijk dat gedurende een zo kort tijdsbestek deze dossiers niet ten gronde konden worden onderzocht  of het duivenseizoen 2019, hetwelk reeds was begonnen, niet volledig kon worden veranderd.

Niettegenstaande het voorgaande, maken ​​de KBDB en het nieuwe aangestelde bestuur het voorwerp uit van veel kritiek in de duivenpers en op sociale media.

Het klopt dat kritiek moet kunnen worden verdragen en dat het soms kan bijdragen om sommige dingen te veranderen, maar het systematisch uiten van kritiek maken de zaken alleen maar erger.

In een geest van openheid wil de voorzitter van de nationale raad van beheer en bestuur de ​​verschillende gesprekspartners ontmoeten om, binnen de grenzen van het mogelijke, antwoorden te bieden op de door hen gestelde vragen.

Deze samenkomsten zullen hen alsdan in staat stellen het positieve en het negatieve af te wegen en eventueel te overwegen een meer positieve en minder harde kritiek ten overstaan van de KBDB te uiten.

In het belang van eenieder dient de NRBB dergelijke stappen te ondernemen.

Nationaal Voorzitter en Voorzitter van het NSC

                Pascal BODENGIEN en Denis SAPIN


28-3-19 MEDEDELING KBDB ter attentie van de LIEFHEBBERS VAN DE SPE LUIK/NAMEN/LUXEMBURG aangaande de CRITERIA van de NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2019

Gelieve te noteren dat volgende wijziging werd aangebracht aan de criteria van de nationale kampioenschappen 2019, gepubliceerd in het Bondsblad n° 1/2019 en op onze website, voor wat betreft de tekst opgenomen onder de tabellen met de snelheids- en kleine halve-fondwedvluchten per PE/SPE (zowel voor 1ste en 2de getekende als voor de as-duiven):

NOTA: De liefhebber kan enkel de vluchten gebruiken van die PE/SPE waarin zijn hok is gelegen. Voor de SPE LUIK/NAMEN/LUXEMBURG kan de liefhebber enkel de vluchten gebruiken van die sector waarin zijn hok is gelegen.


Aan de verenigingen van de onderscheidenlijke PE’s

In toepassing van art. 19 van het Huishoudelijk Reglement en rekening houdend met de beschikkingen voorzien door art. 8 van het Nationaal Sportreglement KAN het provinciaal comité van de PE/SPE de beslissing nemen om voor de wedvluchten, met uitzondering van de nationale wedvluchten, volgende categorieën te voorzien voor de oude duiven en de jaarlingen:
OFWEL
- oude duiven en jaarlingen apart
OFWEL
- oude duiven en jaarlingen samen


Indien wordt gekozen om de oude duiven en de jaarlingen samen in de hoofdwedvlucht te laten vliegen, kan de inrichter een VRIJE dubbeling voorzien voor de oude duiven en/of een VRIJE dubbeling voorzien voor de jaarlingen.


SMARTDEALS – INKT & TONERSHOP

Bericht aan de verenigingen

Gelieve nota te nemen de KBDB niet meer samenwerkt met de Inkt & Tonershop. Dientengevolge werd de link naar hun website weggehaald. 


 

Quota inkorvingsburelen (inter)nationale wedvluchten:

Gelieve te noteren dat de quota (aantal deelnemende liefhebbers) voor de (inter)nationale wedvluchten 2019 als volgt werden gewijzigd door het nationaal sportcomité:

aard van de vlucht

quota Vlaanderen

quota Wallonië

Grote Halve Fond

15

12

Fond

12

8

Grote Fond

8

5

 


PERSMEDEDELING van de KBDB

Ingevolge de Buitengewone Nationale Algemene Vergadering van 11.03.2019 vindt u hieronder de nieuwe samenstelling van de nationale raad van beheer en bestuur (NRBB 2019 -2024) :

Nationaal Voorzitter : Dhr Pascal BODENGIEN

Franstalig Ondervoorzitter + Voorzitter Nationaal Sportcomité : Dhr Denis SAPIN

Nederlandstalig Ondervoorzitter : Dhr Wim LOGIE

Nationaal Penningmeester : Dhr Gertjan VAN RAEMDONCK

Juridisch Raadgever : Dhr Dominique CHARLIER

De raad zal kortelings communiceren aangaande de gisteren uitgevoerde herschikking van de NRBB en wenst te benadrukken dat vanaf nu enkel kalmte en rust zullen heersen in de schoot van de KBDB.

Vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal BODENGIEN


lossingen in beeld logoSportieve info seizoen 2019


Mededeling NRBB 8-3-19 - Art. 2 NSR


Mededeling KBDB aan de verenigingen – online ingave van ringenverkoop aan hokken via Wprol


Wij informeren de verenigingen dat wat betreft het online ingeven van de ringenverkoop aan hokken de verenigingen maar ringen kunnen toewijzen wanneer het aantal niet kleiner is dan 5 ringen.

Voor lagere aantallen kan u de verkoop via mail bezorgen aan de KBDB administratie die dan het nodige zal doen.

Wij verzoeken de verenigingen om hun verkoop aan de hokken regelmatig in te geven in Wprol of de lijsten te bezorgen aan de KBDB.


Boeterooster 2019


Persbericht 25/02/2019 - Zegeling masters


 PlattelandsTV - uitzendschema

Countrylife: De Belgische Reisduif - Seizoen 2
uur 06h30 08h00 08h30 10h00 11h00 11h30 12h30 13h00 14h30 15h30 16h00 18h30 19h00 20h30 22h00 23h30
zondag     X   X     X                
maandag           X X         X   X    
dinsdag   X   X                        
woensdag X   X       X   X           X  
donderdag           X   X   X            
vrijdag                     X       X  
zaterdag X     X   X       X     X X   X

Mededeling KBDB 29-01-2019

ZEGELING MASTER 2019 

 1. Alle masters die aangeboden worden moeten vergezeld zijn van het rolnummer van het lokaal. 
  Masters die aangeboden worden waarvan niet duidelijk is tot welke vereniging ze behoren kunnen niet gezegeld worden.
 1. Masters en slave’s van Unikon kunnen pas aangeboden worden nadat deze werden ge-update door de firma Unikon. 
 1. Aan de verenigingen of liefhebbers, die meer dan 20 mechanische klokken aanbieden ter keuring, wordt gevraagd om langs te komen een kwartier voor het einde van de keuring.  
  Zodoende moeten andere mensen niet nodeloos lang wachten.  De keuring van de mechanische klokken neemt wat tijd in beslag.
   

Mutatieformulier 2019


Uitgevoerde dopingcontroles 2018


Dopingcontrole : Door KBDB erkende labo voor dopingonderzoek:

The National Horseracing Authority – Turfclub Road -Turffontein 2140 – South Africa


 

MEDEDELING

HERINNERING

De nationale zetel is voor de verenigingen en de duivenliefhebbers alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 toegankelijk.

Tijdens deze uren is de nationale zetel eveneens telefonisch bereikbaar via het 02/537 62 11


MEDEDELING t.a.v. ALLE VERENIGINGEN

Gelieve te noteren dat in toepassing van art. 2 van het NSR het verboden is niet-leden aan wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten van uw vereniging te laten deelnemen.

Bovendien herinneren wij er aan dat in toepassing van art. 6 van de KBDB-Statuten en art. 2 NSR zich uitsluitend liefhebbers, waarvan het duivenhok zich op Belgisch grondgebied bevindt, kunnen aansluiten bij de KBDB.


Liefhebbers die nog een elektronisch liefhebberstoestel beschikken dat niet voorzien is van de nodige KBDB zegel,
dienen zich hiervoor, vanaf 17/5/2018, te wenden tot de betreffende firma.


 orleans 1 Wie lost waar in uw provincie ? Klik hier


verzenddoos duifVerzenddoos voor een duif >>> contacteer de KBDB


Bericht vanwege de NPO (Nederlandse Postduivenhouders Organisatie)

De burelen van de NPO zijn verhuisd.

Hieronder vindt u alle nuttige informatie
www.duivensportbond.nl
e-mail : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. 0031 26 48 34 150
Adres :
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
Postbus 60102
6800 JC Arnhem


1-3-18 MEDEDELINGEN van de NATIONALE RAAD VAN BEHEER en BESTUUR


Bericht van Dierenwelzijn in verband met verdwaalde duiven.


Nationale Dagen 2017

 PERSMEDEDELING
 
 NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF ALL ROUND 2017
 
 Ingevolge de beslissing van de Burgerlijke Rechtbank van Eerste Aanleg waarbij, op basis van artikel 19 § 2 van het gerechtelijk   wetboek,  de vordering van de tegenpartij GEGROND werd verklaard, wordt het NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF ALL ROUND in   beraad gehouden.
 
 Dientengevolge zal de uitreiking van de prijzen voor dit kampioenschap AS-DUIF ALL ROUND tijdens de nationale dagen 2017 in Hooglede op zaterdag 06/01/2018,  niet doorgaan tot definitieve uitspraak in deze hangende burgerlijke procedure wordt bekomen. 
 

logo kbdb zwart MEDEDELING

 Gelieve nota te nemen dat het KBDB-logo geregistreerd is als merk.
 Dientengevolge mag het KBDB-logo niet gedownload, gekopieerd of overgenomen worden zonder toestemming.
 Alle teksten, beeldmateriaal, grafieken, geluids-, animatie- en videobestanden en de wijze waarop ze op de website worden getoond, vallen onder het auteursrecht en  andere  wettelijke  bescherming van intellectueel  eigendom. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële  doeleinden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor  derden  toegankelijk gemaakt  worden zonder voorafgaandelijke toestemming.


Mededeling t.a.v ALLE liefhebbers

De KBDB maakt er haar leden op attent dat, in toepassing van art. 133 DLW, het verboden is duiven aan te kopen en/of op het hok te houden van een effectief geschorste liefhebber.

Elke overtreding op huidig art. 133 DLW zal het voorwerp uitmaken van vervolgingen voor de KBDB-Kamers en is strafbaar met een effectieve schorsing van één tot drie jaar.


Bericht aan de duivenliefhebbers - VERKOPINGEN

De nationale raad van bestuur en beheer van de KBDB doet opmerken dat de duivenliefhebbers die een verkoop van duiven houden, zich dienen te schikken naar de desbetreffende beschikkingen voorzien in het nationaal sportreglement, waarvan u hier de inhoud kan lezen.
Elke duivenliefhebber die via het internet een verkoop van duiven houdt dient een 'mededeling' aan de KBDB te zenden voor de verkoop alsook een 'overzicht van de verkochte duiven' na de verkoop. 
Voor publieke zaalverkopingen verwijzen we naar de desbetreffende documenten in het item 'algemeen' in het menu en vervolgens 'formulieren en documenten'.


Voor alle betalingen (behalve voor verkopingen)  bij de KBDB is volgend rekeningnummer van toepassing : 

BE79 4338 2420 0133 ( BIC: KREDBEBB )


Mededeling

Wij verzoeken de duivenliefhebbers en de verenigingen die zich aanbieden op de Nationale zetel te Halle of op de zitdagen in  West-Vlaanderen om hun betalingen zoveel mogelijk per bancontact te doen.


Coördinaten nodig van uw hok


Duiventillen in agrarisch gebied vrijgesteld van stedebouwkundige vergunning                                                                           


Mededeling van de nationale raad van beheer en bestuur

Verschillende ziekenfondsen bieden hun leden een tegemoetkoming aan in het lidgeld voor een sportclub. Wij raden u aan contact te nemen met uw ziekenfonds teneinde na te gaan of u kan genieten van dergelijke tegemoetkoming


Ingevolge de wijziging in de procedure tot overschrijving van Belgische duiven vindt u op onze website, op de pagina “formulieren en documenten” onder de menuknop “Algemeen”, het document dat kan worden gebruikt indien u een duif (duiven) afstaat teneinde u te ontslagen van alle verantwoordelijkheid t.o.v. deze duif (duiven).


 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter