Privacy Policy

Vademecum Rechtspraak - Geneesmiddel: Afleveren vervaardiging

arrow rtl

* Ook al rangschikt de wet van 28 augustus 1991 op het uitoefenen van de diergeneeskunde "het voorschrijven van geneesmiddelen voor dieren" uitdrukkelijk onder de toegestane diergeneeskundige handelingen, toch machtigt geen enkele bepaling van die wet de dierenarts ertoe om zelf geneesmiddelen te vervaardigen (art.3 § 1, 5°, van voornoemde wet).
(Cass. - 2de K. - 25 mei 1994 - ARR. Hof van Cassatie, 1994, I, p.523)
    

Nota: (verkorte vorm): Vervaardigen van geneesmiddelen
Luidens art. 4§ 1 K.B. van 10 /11/ 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, mag niemand de artsenijbereidkunde uitoefenen die niet het wettelijk diploma van apotheker bezit en wiens titel  niet is geviseerd door de bevoegde geneeskundige commissie.
Als onwettige uitoefening van de artsenijbereidkunde wordt beschouwd het gewoonlijk verrichten, door onbevoegden, van handelingen die tot doel hebben de bereiding, het te koop aanbieden, de detailverkoop en de terhandstelling, zelfs indien ze kosteloos is, van geneesmiddelen.
De dierenarts had zelf een geneesmiddel vervaardigd en beriep zich op     art 3 §1,5° van de wet van 28/8/1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde, dat aan de dierenarts toestaat geneesmiddelen voor te schrijven.
Het opstellen van een recept, het voorschrijven van preparaten of restringerende middelen, het instellen of uitvoeren van een behandeling kan echter niet worden gelijkgesteld met de vervaardiging van geneesmiddelen, een handeling die voorbehouden blijft aan apothekers.
(Noot van A. Vandeplas gepubl. In R.W. 19994-95, p. 745.)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter