Privacy Policy

Vademecum Rechtspraak - Procedure: Kortgeding

arrow rtl

Niet toegelaten:
    
* Wanneer de eiser in kortgeding niet alle beroepsmogelijkheden voor de disciplinaire kamers van de KBDB heeft uitgeput, kan de spoedprocedure niet worden weerhouden.
(T 1ère Inst. MONS - RG 98/248/C - 2/10/1998 - D. L. T/  KBDB)


Wel toegelaten:

* Wanneer tegen de beslissing van een provinciale afdeling per aangetekend schrijven - gericht aan "de nationale bestuursraad" en aan "de voorzitter van het nationaal sportcomité" - bezwaar wordt ingediend met verwijzing naar het spoedeisend karakter en hieraan geen onmiddellijk gevolg wordt gegeven, dan zijn alle interne rechtsmiddelen uitgeput en kan het geschil aan de rechterlijke macht (kortgeding) worden voorgelegd.
(R. 1ste A. Brus. - AR 2000/706/C - 26/07/2000 - duivenmaatschappij Ov. t/ KBDB)


Hoogdringendheid:

* Wanneer een samenspel (=verbond) tussen meerdere  maatschappijen door de KBDB wordt geweigerd, kan geen kortgeding worden ingediend wanneer hiermee te lang wordt getalmd. Door dit getalm ligt eiser zelf aan de basis van de schade of de ongemakken waarnaar verwezen wordt.
(R. 1ste A. Brus. - AR 2000/815/C - 25/07/2000 - duivenmaatsch. V. t/ KBDB)


* De vordering is ongegrond wanneer betrokkene te lang talmt met het inleiden van de procedure in kortgeding.
De hoogdringendheid is dan niet meer aanwezig.
(R. 1ste A. Brus. - AR 2001/1201/C - 11/10/2001- D.S.   t/ KBDB)
(R. 1ste A. Brus. - AR 2001/1886/C - 20/12/2001 - D.M.   t/ KBDB)
(R. 1ste A. Leuven. - AR 01/222/C - 18/10/2001 - S. G.  t/ KBDB)
Zie ook:
Cass. 11/05/1990 - R.: 7089 - Pas.,1990,I,1045

* De hoogdringendheid is een voorwaarde van volstrekte bevoegdheid van de rechter in kortgeding. Wanneer deze niet wordt ingeroepen in de dagvaarding (zelfs niet op impliciete wijze), kan de rechter niet anders dan zich onbevoegd verklaren.
(R. 1ste A. Brus. - AR 2001/1959/C - 30/11/2001- V.L. & D.K.   t/ KBDB)

* De rechtspleging in kortgeding veronderstelt het bestaan van urgentie. Dit begrip wordt wettelijk niet gedefinieerd, maar heeft toch betrekking op een toestand waarbij een snelle rechterlijke beslissing vereist is om een onherstelbaar nadeel, minstens om een onredelijke  schade die aan een partij berokkend zou worden bij ontstentenis van dergelijke beslissing te voorkomen.
Het urgent karakter van een beslissing in kort geding moet actueel zijn op het ogenblik dat de rechter, desgevallend in graad van beroep, uitspraak doet
(H.v.B. Gent - AR 2000/RK/355 - 18.12.2002  - V.D.J.  t/ KBDB).

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter