Privacy Policy

Vademecum Rechtspraak - Rechtsprekende instantie: Onafhankelijk - onpartijdig

arrow rtl

* Zo niet alle bepalingen van art.6, lid 1, EVRM toepassing vinden in tuchtzaken, is nochtans de regel, volgens welke het rechtscollege onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, een algemeen rechtsbeginsel dat op alle jurisdictionele instanties toepasselijk is.

Noch uit de omstandigheid dat een tuchtcollege geheel of ten dele is samengesteld uit leden die dezelfde of een gelijkaardig beroep uitoefenen of een zelfde professionele hoedanigheid hebben als de persoon die voor hen verschijnt, noch uit de enkele bewering dat die leden  tegelijk dezelfde en tegenstrijdige belangen hebben met degene die voor hen verschijnt, kan worden afgeleid dat dit college niet onafhankelijk en onpartijdig is.

(cass. 14 november 1980 - 1ste Kamer - (Arresten Hof v. Cass. 1980(81), I, p.295-300)

(cass. 15 juni  1979 - 1ste Kamer - (Arresten Hof v. Cass. 1978(79), p.1232-1237)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter