Algemene vergadering van  22 november 2016
zaal ‘Elckerlyc’ St-Lambrechts-Herk

Aanwezig voor de KBDB : Loix Jean-Louis (voorzitter), Custers Jacky (O-Voorz.), Wim Kempeneers (Secretaris), Bruninx Roger en provinciaal secretaris Dubois E.
 
Naamafroeping van de verenigingen.
Beverlo, Boorsem, Gruitrode, Henis & Widooie zijn niet vertegenwoordigd.
Verontschuldigd : Gelmen & Houthalen. 
Er zijn 64 verenigingen vertegenwoordigd.
 
Vervolgens wordt er overgegaan tot de orde van de dag.
1 . Welkomwoord van de voorzitter.
De voorzitter, de Heer Loix Jean-Louis opent de zitting en vraagt een minuut stilte in acht te nemen voor de overleden duivenliefhebbers tijdens het afgelopen jaar. Hij bedankt namens het provinciaal comité de helpers in de verenigingen die het voor de duivenliefhebbers wekelijks mogelijk maken om hun hobby te beoefenen. Hij vraagt dan ook het nodige respect van de duivenliefhebbers voor deze personen. De voorzitter stelt de toekomst van de verenigingen in vraag gezien de steeds maar ouder wordende leden.  Hij vraagt ook om niet te gemakkelijk op geruchten in te gaan en te verspreiden via allerlei media. Contacteer eerst de KBDB om de juiste info te krijgen.
Tevens richt hij een woord van dank tot  de lossingsverantwoordelijken en de vergezellers, die in 2016 geen gemakkelijk seizoen hebben meegemaakt, met verschuivingen, afgelastingen,… We hebben een slecht wedstrijdverloop van Laon gekend met veel verliezen bij de jonge duiven. Ook de verantwoordelijken proberen hun taak goed uit te voeren. Niemand is gebaat om zomaar een slechte lossing uit te voeren. 
En tenslotte een dankbetuiging voor de pers die de duivensport onder de aandacht brengt.
 
2 . Verslag van de algemene vergadering van 24.11.2015
Er worden geen vragen of opmerkingen genoteerd.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
 
3 .  Administratief verslag van de werking van de afdeling
Er worden geen vragen of opmerkingen genoteerd.
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd.
 
4 . Evolutie van de duivensport
De voorzitter geeft de cijfers 2016 van het aantal leden  in onze provincie :
2375 leden (-126 ten overstaan van 2015) die bestonden uit 1876 alleen spelende leden, 239 hokken die in tandem spelen en 7 hokken die uit een tridem bestaan.
Er werden 144416 ringen verkocht (- 4163 ten overstaan van 2015) wat gemiddeld neerkomt op 61 ringen per lid en 68 ringen per hok. (2122 hokken). 
 
5 . Provinciaal sportreglement 2017
Er werden  geen voorstellen ontvangen van de verenigingen die conform het reglement werden ingediend.
Het provinciaal comité heeft volgende voorstellen laten geworden met de definitieve dagorde voor huidige vergadering :
 
Artikel 5a
De deelnemingszones moeten uitgedrukt worden in gemeenten of deelgemeenten.
De maximum deelnemingszone die toegepast mag worden :
Voor alle snelheidsvluchten (België en Korte Frankrijkvluchten) is de straal beperkt tot de snelheidssector eventueel uitgebreid met één of meer aan de snelheidssector aanpalende deelgemeenten binnen het gewest, waar geen vereniging gevestigd is.
Voor de kleine halve fondvluchten is de straal beperkt tot het gewest eventueel uitgebreid met één of meer aan het gewest aanpalende deelgemeenten, waar geen vereniging gevestigd is.
Voor de provinciale vluchten is de straal beperkt tot de provincie.
 
Motivatie : Het comité probeert geleidelijk een versoepeling toe te laten aan de grenzen van de sectoren en gewesten. Twee gewesten hebben hun sectorgrenzen reeds opgeheven en in andere gewesten probeert men ook tot grote samenspelen te komen op de snelheid waardoor ook daar de grenzen van de sectoren overbodig zullen worden in de nabije toekomst.
De voorzitter meldt dat we ook het woord gemeenten in punt 1 verduidelijken door deelgemeenten zodat er geen discussies kunnen ontstaan over het woord. In puntje 2 stond dit al correct.
 
Geen vragen, geen opmerkingen.
 
Artikel 6a
Wanneer voor de snelheidsvluchten voor jonge duiven in de maanden mei, juni, juli en augustus een vereniging of verbond beslist één of meerdere andere verenigingen behorend tot dezelfde sector niet in haar samenspel op te nemen, dan is het niet toegelaten de gemeenten (of deelgemeenten) waar de geweigerde maatschappij(en) gevestigd is (zijn) in haar speelkring op te nemen.
De geweigerde vereniging moet kunnen bewijzen dat zij het samenspel schriftelijk heeft aangevraagd.
Uitzonderingen op dit principe kunnen enkel door het Provinciaal Comiteit toegestaan worden.
 
Motivatie : de geschrapte tekst dateert nog uit de periode toen er sectorlossingen werden gedaan voor de jonge duiven. Vermits dit nu niet meer van toepassing is, is de geschrapte tekst overbodig.
 
Geen vragen, geen opmerkingen.
 
Hierop aansluitend verwijst de voorzitter naar het artikel 9 waar we de tekst voor de dubbelingen gelijkvormig zouden moeten maken als in het gewijzigde artikel 5a.
De tekst zou dan als volgt worden :
Artikel 9.
Vrije dubbelingen ter gelegenheid van wedstrijden gespeeld in verbond zijn toegelaten mits in achtneming van volgende richtlijnen:
a. de deelnemingszone moet kleiner zijn dan de deelnemingszone van de hoofdwedstrijd en kan geen gemeenten bevatten dan deze van de hoofdwedstrijd, tenzij mits akkoord van het verbond.
b.  voor alle snelheidsvluchten (België- en Korte Frankrijkvluchten) is de straal beperkt tot de straal van de snelheidssector eventueel uitgebreid met één of meer aan de snelheidssector aanpalende deelgemeenten binnen het gewest, waar geen vereniging gevestigd is.
c.  voor dubbelingen op de kleine halve fond  (t.e.m. Gien) moet de deelnemingszone beperkt blijven tot de grenzen van het gewest eventueel uitgebreid met één of meer aan het gewest aanpalende deelgemeenten, waar geen vereniging gevestigd is..
 
Geen vragen, geen opmerkingen.
 
Artikel 15.
We spreken van een samenspel (= verbond) wanneer 2 of meer verenigingen beslissen om met elkaar een samenspel te vormen en als dusdanig gelijktijdig inkorven voor één en dezelfde wedstrijd (uitslag). Zij dienen hun samenspel aan te vragen bij het indienen van de reisroosters die uiterlijk 31 december dienen toe te komen bij de KBDB.
 
Artikel 16.
De vertegenwoordiger(s) van een vereniging in een samenspel (=verbond) dient (dienen) een bestuursfunctie te bekleden in hun vereniging waar ze aangesloten zijn. Het hoofdbestuur van het samenspel (verbond) kan dus bijgevolg enkel bestaan uit personen die in hun vereniging een bestuursfunctie uitoefenen, met uitzondering van de organisaties die van de PE Limburg een jaarlijkse bijzondere machtiging krijgen tot het inrichten van provinciale wedvluchten.
De Heer Hulshagen (Lummen) doet opmerken dat voor artikel 16 niet gestipuleerd wordt dat voor de bestuursfuncties van de organisaties met bijzondere machtiging  de personen aangesloten moeten zijn bij de KBDB.
 
 
6 . Beslissingen van de nationale algemene vergadering van 26-10-16
Het volledig overzicht van de beslissingen is reeds in de pers verschenen en kan bekeken worden op de site van de KBDB. (www.kbdb.be)
De prijs van de ring is vastgesteld op 1.00 euro. 
Eind 2017 zullen er verkiezingen plaatsvinden. Kandidaturen voor de functie van mandataris moeten binnen zijn voor mei 2017. Door de leeftijdsgrens zullen er in alle provincies vele mandatarissen niet meer kandidaat kunnen zijn.
 
8 . Voorstelling sportief programma 2017
*Start van het programma op 11 maart 2016 met 2 weekends met een vrije vlucht uit Mettet.
De officiële start is dan op 26 maart 2016 met Chimay.
Op 29/4 La Ferté. La Ferté zal voor Limburg in de categorie snelheid ingedeeld worden. Elke Provinciale entiteit kan zelf bepalen waar de grens tussen snelheid en kleine halve fond is.
De eerste kleine halve fond vlucht is Jouy-le-Châtel. Het oosten van de provincie vroeg Sézanne, het westen Melun. Jouy-le-Châtel ligt ertussen.
De tweede kleine halve fond vlucht is Souppes-sur-Loing (Chevrainvilliers) ongeveer 340 km voor St.-Truiden.
De reeks van de jaarduiven start 1 week vroeger.
De jonge duiven starten op 14/5 uit Mettet. Nationaal reglement zegt ‘na WE van 15 mei’ maar verschillende PE willen op 14/5 beginnen.  (Werd niet goedgekeurd door de nationale algemene vergadering van 22-2-2017)
Start jonge duiven eerste WE na 15-5.
14 dagen voor Bourges is Fay-au-loges (autovlucht) gelegen in de buurt van Orléans. en tussen Bourges en Fay-au-Loges wordt Jouy-le-Châtel KOTK gespeeld )
De vlucht uit Chimay van 23/7 op de kalender wordt vervangen door Vervins.
15/7 Souppes op zondag  - Franse feestdag 14/7 mag niet gereden worden.
1/5 Feestdag moet toegevoegd worden aan de kalender.
 
*Lossingen
reeks oude en jaarduiven 
België : 4 lossingen
Vanaf Frankrijk : 1 lossing
reeksen jonge duiven
België : 4 lossingen
Frankrijk snelheid : 2 lossingen
Vanaf kleine halve fond : 1 lossing
Zowel wij als nationaal zijn het hele jaar rond bestookt met mails van een bestuurslid van een Limburgse vereniging aangaande de 4 lossingen.
Men heeft ons op het einde van het seizoen laten weten dat we dienen af te stappen van de 4 lossingen in Frankrijk.
Voor wat betreft de lossingen in België zijn we beperkt tot een lijst van lossingsplaatsen die ter beschikking wordt gesteld door de Waalse afdelingen. De lijst zal bijgevoegd worden op een groen document waarop de verenigingen hun leervluchten dienen te vermelden die zij inrichten buiten de vaste lijst van leervluchten van de gebruikelijke verzendingsdiensten die voor Limburg rijden (LV, Bauwens, Van Vlasselaer, Vanderstukken).
Mogelijk zou Hannut nog bijgevoegd kunnen worden ter vervanging van Les Isnes (waarop de gewestvergaderingen kritiek is gegeven). 
Voor 2017 hebben we een aantal provinciale vluchten bijgevoegd om vluchten te hebben met een mooi aantal duiven. Alle wedstrijden uit Souppes worden provinciaal gespeeld.
 
Er wordt de vraag gesteld of er ook nog interprovinciale vluchten bijkomend worden ingericht. De grote halve fond zou maar maximum 450 km mogen zijn.
Voorzitter : “Er is daar ook wat discussie over. We onderhandelen rond Montélimar en Bergerac, die zijn aangevraagd, Nevers mogelijk. De mogelijkheid bestaat dat een dergelijke vlucht zou samenvallen met een Gien of zo.”
De Heer Varsalona  (Waterschei) stelt de vraag waarom er per twee gelost wordt ipv provinciaal en waarom Midden dan niet met Oost kan gelost worden.
Voorzitter : “Laat het voorlopig rusten, het betreft 6x dat wij per twee lossen.”
De Heer Vanormelingen (Alken) meldt dat vorig jaar op de algemene vergadering beslist was om de 4 lossingen in een ‘beurtrol’ uit te voeren zodat niet elke keer dezelfde gewesten het eerste of na hetzelfde gewest gelost worden. Midden is in 2016 16x na hetzelfde gewest gelost.
Voorzitter : “Klopt.  We zullen voor 2017 dit wel oplossen. Wat betreft de lossingen voor 26/3 en vanaf 16/9 is het de inrichtende vereniging/verbond die de lossingsverantwoordelijkheid draagt.”
De Heer Moors (Lanaken) komt naar voren en vraagt de micro.
Hij dankt het comité voor hun inzet van de afgelopen 6 jaar, maar is ontgoocheld.
De oostzijde van de provincie was tevreden over de kalender van 2016 en stellen nu vast dat onder druk en dreigementen van de West, het comité een andere weg inslaat.
Jouy-le-Châtel ligt bij Melun. In Souppes daar lost Oost-Brabant en zullen we moeten aansluiten in een beurtrol.
West eist die lossingplaatsen omdat Brabant en Antwerpen die ook spelen.
Ik begrijp ook niet dat men een akkoord tussen Limburg-Vlaams-Brabant en Antwerpen maakt en dat men daarna ontevreden is dat liefhebbers in Brabant of Antwerpen gaan inkorven.
De oostzijde van West, de Midden en Oost hebben daar geen boodschap aan om die vluchten te spelen.
Hoe meer westelijk gelost wordt, hoe meer kans op kruislossingen.
Door de kruislossingen zullen jonge duiven massaal verloren gaan.
Ik vindt het jammer dat West zijn goesting heeft gekregen.
Voorzitter : ‘Ik dank de Heer Moors voor zijn uiteenzetting doch wil doen opmerken dat wij nog geen afscheid nemen, wij zullen hier volgend jaar nog zitten.
Wat betreft Jouy-le-Châtel nodig ik u uit om hier op de kaart te komen kijken.
Wat Souppes betreft heb ik Antwerpen gecontacteerd over de slecht naar huis komende duiven en de aangeschoten duiven. Men heeft ons gemeld dat men van afgeschoten duiven geen weet had en dat wat betreft de het slecht verloop Antwerpen beslist heeft om niet meer naar Souppes te gaan omdat de transporteurs met 1 nacht mand willen rijden en zij dus niet tijdig op de losplaats geraken waardoor de duiven onvoldoende rust krijgen.
 
De Heer Moors (Lanaken) vraagt of La Ferté met 1 of 2 nachten mand wordt gereden?
 
Voorzitter : De inrichters moeten dat zelf bekijken. Souppes zal met 2 nachten mand zijn.
 
De heer Arnolds van Kortessem vraagt of de gewesten op de provinciale vluchten uit Souppes hun transporteurs mogen behouden, want anders verliezen zij 4 extra vluchten qua transport.
 
Voorzitter : het is nog te bepalen wie de inrichting doet.
 
Er wordt de vraag gesteld of La Ferté nationaal (kampioenschappen) als snelheid wordt beschouwd.
 
Voorzitter : Ja , want Limburg geeft op waar de grenzen van snelheid en kleine halve fond liggen.
 
9 . Voorstellen voor de algemene vergadering.
Nihil
 
Hierop sluit de provinciale voorzitter de vergadering af en dankt de vertegenwoordigers van de verenigingen voor de constructieve vergadering.
 
De documenten reisrooster 2017 worden verdeeld onder de aanwezige verenigingen.
 
*****
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter