Privacy Policy

 

 

pdf versie

 

*************************************************************************************
VERSLAG VAN DE PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERING
VAN 1 DECEMBER 2018
IN ZAAL MANTOVANI – OUDENAARDE

Aanwezig: de heren mandatarissen: De Backer L., Van Raemdonck G., Nuel W., Hermans F, Callebaut G, D’hondt F., Piens B.
en de vertegenwoordigers van 90 verenigingen

Afwezig: 5 verenigingen

DAGORDE
1) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 02/12/2017
2) Verslag dienstjaar 2017/2018 van het Provinciaal Comité
3) Provinciaal Sport Reglement
4) Sportief programma van onze afdeling seizoen 2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Openingswoord van de voorzitter:
Omstreeks 10u10 verwelkomt dhr De Backer vertegenwoordigers van de Oost-Vlaamse maatschappijen en stelt de nieuwe ploeg voor aan de aanwezigen.
Alvorens over te gaan tot de dagorde, verzoekt de heer De Backer tot een herdenkingsmoment met applaus ter ere van de overledenen.
Dagorde:
1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering 2/12/2017

Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd

2. Verslag dienstjaar 2017/2018 van het Provinciaal Comité.

Naast de cijfers betreffende de ringenverkoop, aantal leden, maatschappijen, … terug te vinden in het activiteitenverslag, wenst dhr De Backer zich te focussen op een aantal andere punten. Zo zijn er afgelopen jaar 26 dopingcontroles gebeurd, 15 nieuwsbrieven verstuurd, 4 lokalen gecontroleerd, 10 lossingen en 8 liefhebbers.
De PE Oost-Vlaanderen blijft de grootste provincie van het land, in 2018 kende onze provincie nog 4650 leden, in 2017 waren dit er 4872 (een daling van 222) In 2018 waren er nog 95 actieve verenigingen, dit tov 101 in 2017. Er werden 236.473 ringen verkocht in 2018, dit tov 246.078 ringen in 2017.
Een aangename vaststelling is dat Oost-Vlaamse liefhebbers met 66 vermeldingen geklasseerd staan in de verschillende categorieën van de nationale kampioenschappen 2018.
8 Oost-Vlaamse liefhebbers behaalden dit jaar een nationale overwinning.
Deze Oost-Vlaamse kampioenen verdienen zeker een hartelijke proficiat.


3. Beslissingen van de Nationale Algemene vergadering
Dhr Hermans neemt het woord en deelt de besluiten van de Nationale Algemene Vergadering mee.
• de prijs van de ring blijft 1 €. Vanaf 151 ringen zal een toeslag tot 2 € worden aangerekend
• de nationale vluchtkalender wordt met 1 week vervroegd met Vierzon als eerste vlucht op 18/05.
• alle duiven dienen verplicht gedrenkt te worden tijdens de inkorving
• Herinvoering van de gummiringen op de GHF.
Per categorie dienen voortaan de 2 eerst toegekomen duiven gecontroleerd te worden. De eerste duif binnen de 15 min, de tweede duif binnen de 30 min en aanmelden met gummi. Alle andere daarop volgende duiven moeten verplicht worden aangemeld binnen de 30 minuten (zonder de verplichting nog de gummi te klokken)… de gummi’s van alle (elektronisch) geklokte en aangemelde duiven dienen echter ‘verplicht’ te worden meegebracht naar het lokaal ter controle. Modaliteiten van controlegummi en aanmelding vervallen vanaf de 3e vluchtdag (dus derde dag na lossing).
Dhr De Rijst wijst Dhr Hermans op enkele tegenstrijdigheden in de gewijzigde nationale reglementen en de voorgestelde maatregelen aangaande de aanmeldingen. Dhr Hermans nam daar nota van, en meldde om dit tegen de Nationale Algemene Vergadering van februari indien nodig in orde te brengen.
• De mutaties van duiven wordt opnieuw verplicht vanaf 2019. Er mag enkel nog deelgenomen worden aan wedvluchten met duiven die op de eigen naam van de deelnemende liefhebbers overgeschreven zijn. Indien dit niet het geval is worden deze duiven uit de wedstrijd genomen en worden de inzetten verbeurd verklaart. Hiernaast meld dhr. Hermans dat vanaf 2019 alle duiven die dragen zijn van ring 2019 en verder OOK alle andere duiven die zich op het hok van de liefhebber bevinden, zoals kweekduiven en andere duiven moeten overgeschreven zijn.
• Als laatste deelt dhr. Hermans mee dat medewerking bij dopingcontrole ‘verplicht’ is, zo niet wordt dergelijke controle beschouwd als zijnde ‘positief’.

 

4. Vluchtkalender 2019 & sportief programma 2019
Dhr. Dhondt overloopt de Nationale Vluchtkalender.
Aansluitend doet hij het reisrooster van de Westenlijn uit de doeken. Hier dient de kalender van de PE West-Vlaanderen gevolgd te worden, alle vluchten (snelheid en KHF) gaan door op zaterdag.
Snelheid:
- Arras, Clermont & Pontoise
Voor de KHF hebben de maatschappijen de keuze tussen:
- Chevrainvilliers, met vrijdaginkorving
OF
- Chateaudun/Fontenay met donderdaginkorving.
De jonge duiven vliegen samen met de oude
Lossingsuren:
Arras: 10’ voor W-VL
Clermont: 10’ voor W-VL
Fontenay/Chateaudun: 10’ voor W-VL
Chevrainvilliers: 10’ na Interprovinciale lossing
͛
Dhr. Van Raemdonck overloopt de vluchten op de Middenlijn.
Snelheid
- Quievrain & Noyon
KHF
- Chevrainvilliers
Allen telkens met interprovinciale lossing. De eerste drie weken is er echter wel mogelijkheid tot een aparte lossing voor de jonge duiven op Quievrain.
Daarnaast wordt de kans aangeboden om leervluchten tijdens de week uit Frankrijk, vanuit St. Quentin of Noyon, in te richten.

De Middenlijn West volgt voor de snelheid het volledige programma van Henegouwen. Voor de KHF volgen zij de Middenlijn.
Lossingsuren:
Snelheid: eerste lossing
Chevrainvilliers: interprovinciaal
Op 14 juli zijn er geen Frankrijk vluchten op zondag (Franse feestdag), de duiven zullen gelost worden op zaterdag 13/7.
Algemeen interprovinciaal akkoord
Seizoen weekend:
• Antwerpen / West-Vlaanderen /Vlaams-Brabant: artikel 36
• Henegouwen: aan- en overaanpalende deelgemeenten.
Weekvluchten & najaarsvluchten
• Antwerpen/Vlaams-Brabant: aan- en overaanpalende deelgemeenten.
*er werd op de volgende Provinciale vergadering een interprovinciaal akkoord bekomen betreffende de aan- en overaanpalende deelgemeenten tussen O-Vl en W-Vl
Ronde van België:
Deze gaat door de twee laatste weekends van september en de twee eerste van oktober, met lossing mogelijk vanaf 9u.
Er is weliswaar geen lossingsplaats voorzien in Oost-Vlaanderen. De trekking van de lossingsplaatsen gebeurt door een provinciale mandataris.

 

5. Provinciaal Sportreglement 2019

Artikel 4 – aanpassing
De deelnemingszones worden afgebakend met deelgemeenten.
Terminologie:
R0 = Ring 0 = de deelgemeente waar de maatschappij is gevestigd
R1 = Ring 1 = aanpalende deelgemeenten aan R0
R2 = Ring 2 = naar buiten aanpalende deelgemeenten aan R1
R3 = Ring 3 = naar buiten aanpalende deelgemeenten aan R2
R4 = Ring 4 = naar buiten aanpalende deelgemeenten aan R3
R5 = Ring 5 = naar buiten aanpalende deelgemeenten aan R4
R6 = Ring 6 = naar buiten aanpalende deelgemeenten aan R5
Een vrij gekozen deelgemeente van R6 dient steeds rechtstreeks te raken aan een gekozen deelgemeente van R5.
Een vrij gekozen deelgemeente van R5 dient steeds rechtstreeks te raken aan een gekozen deelgemeente van R4.
Een vrij gekozen deelgemeente van R4 dient steeds rechtstreeks te raken aan een gekozen deelgemeente van R3.
Een vrij gekozen deelgemeente van R3 dient steeds rechtstreeks te raken aan een gekozen deelgemeente van R2.
Deelnemingszone met ringen – beperkingen
Indien men kiest voor een deelgemeente van Ring X dienen alle deelgemeenten van Ring(X-3) deel te nemen.

Snelheid + kleine HAFO.
Min. R0 + R1; Max. R5
Indien een deelgemeente is gekozen van R5 is het min R0 + R1 + R2.
Zware HAFO en verder.
Min. R0 + R1 + R2; Max. R6
Indien een deelgemeente is gekozen van R6 is het min R0 + R1 + R2 + R3.

Beperkingen in de disciplines.
•De deelnemingszone van de grote snelheid mag niet kleiner zijn dan deze van de kleine snelheid.
•De deelnemingszone van de kleine hafo mag niet kleiner zijn dan deze van de grote snelheid.
•De deelnemingszone van de grote hafo mag niet kleiner zijn dan deze van de kleine hafo.
•De deelnemingszone van de grote hafo, kleine fond, fond en grote fond is dezelfde

Een aantal voorbeelden worden gegeven.

Vanaf het weekend na de laatste nationale vlucht voor jonge duiven, is de omtrek vrij te bepalen, doch kan niet kleiner zijn van de omtrek binnen het jaar (speelseizoen 2019).
• Dhr. Coppens van het lokaal Ninove vroeg of deze nieuwe maatregel zou gestemd worden. Reden voor zijn vraag is het feit dat de speelomtrek van zijn maatschappij anno 2018 groter was dan de nu voorgestelde 6 ringen ver, dit door de vele kleine deelgemeentes binnen zijn omtrek. Bij negatief antwoord van zowel de heren De Backer als Hermans stelde dhr Coppens dat deze algemene vergadering dan ongeldig was, omdat dit indruist tegen de statuten… en eiste een stemming. Hierop besloten de leden van het Provinciaal Comité zich 15min terug te trekken om de zaak te kunnen bespreken.
• Dhr De Backer nam het woord meldde dat volgens artikel 19 van het Huishoudelijk Reglement de leden van de PE belast zijn met het opstellen van zijn wedvluchtkalenders, maar bracht een voorstel tot compromis naar voren gebaseerd op artikel 6 en artikel 15 van het Nationaal Sportreglement, waarbij betrokken loka(a)l(en) een motivatie tot een uitzondering voor hun vereniging kunnen indienen aan het PC (waarom ze een grotere omtrek zouden willen), waarbij eventuele bijzondere gevallen worden beslecht door de raad van beheer en bestuur op basis van het Provinciaal sportreglement.
Art 5 – schrapping paragraaf 1
Alle vluchten vanaf Vierzon gelden als provinciaal beschermde vluchten.
De kalender der vluchten vanaf ORLÉANS zal opgemaakt worden door het Provinciaal Comité. Deze vluchten zullen slechts worden toegekend aan verenigingen en verbonden die minstens 350 leden tellen. Wanneer aan deze eerste voorwaarde is voldaan, dienen voornoemde verenigingen en verbonden een gemiddelde van minstens 800 duiven per vlucht ingekorfd te hebben om het daaropvolgend jaar, aan dezelfde voorwaarden, een identiek vluchtprogramma te mogen indienen.
Gelet op deze beperkende maatregel zullen geen nieuwe inkorvingsburelen voor
hogervermelde vluchten meer toegestaan worden.

Art 5 – aanpassing § 2 & 4
Kleine halve fondvluchten tot onder Orléans zullen slechts worden toegekend aan verbonden/verenigingen die minstens 3000 1500 getekende duiven hebben ingekorfd het voorgaande seizoen.

In één zelfde lokaal kan tijdens het zelfde weekend slechts ingekorfd worden voor Fontenay, Toury of Orléans één HAFO-vlucht

art 7 – toevoeging
Voor wedstrijdvluchten ingericht in verbond of samenspel

Art 13 – nieuw
De verenigingen mogen enkel door de KBDB erkende gummi’s gebruiken bij de inkorving.

Art 14 – aanpassing
Op de vluchten verder dan de kleine halve fond (Fontenay / Toury) vanaf de zware halve fond kunnen geen portduiven aanvaard worden.

Art 15 – nieuw
Leervluchten zijn niet toegelaten op zondag.

Art 16 – aanpassing § 2
Voor iedere vlucht dienen de duiven in de vereniging gedrenkt te worden vanaf de inkorving, tot het afhalen van de duiven door de vergezeller.

Art 19 - aanpassing
Na de inkorving en ten laatste vóór het binnenkomen der klokken lossen der duiven moeten de spiegellijsten en prijslijsten op een zichtbare plaats in het lokaal worden opgehangen en dit tot de derde dag na de lossing.

Art 24 – aanpassing §3
Na deze toezending is het verboden gewijzigde uitslagen te laten drukken.
De door de sectoroverste laatst ontvangen uitslag van een vlucht zal worden beschouwd als definitief. Deze kan dan ook worden in rekening genomen voor kampioenschappen.

Art 28 toevoegingen
Wijzigingen aan dit reglement kunnen slechts tussen twee seizoenen in worden aangebracht of in geval van overmacht door het provinciaal comité anders worden beslist.
Voorstellen tot wijziging moeten voor eind oktober van ieder jaar bij het Provinciaal Comité worden ingediend.
Alle uitzonderlijke gevallen die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden door het Provinciaal Comité beslist.

 

6. Provinciale kampioenendag
dhr. Callebaut overloopt kort het programma van de provinciale kampioenendag dat plaats vind op zaterdag 2 februari 2019 in Salons Mantovani.

7. Ringen
De ringen 2019 zullen worden verdeeld per regioverantwoordelijke op vrijdag 28/12/2018

8. Voorlopige dagorde van de Nationale Algemene Vergadering van jan./feb.2018
Er werden geen voorstellen ingediend
Dhr. De Backer dankt de aanwezigen en sluit vervolgens de vergadering af om 11u20.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter