VERSLAG VAN DE PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERING

VAN 23 NOVEMBER 2017 IN ZAAL ROLARIUS - ROESELARE

PDF-versie 

 

Aanwezig: de heren mandatarissen: Verkinderen F., De Keyser K., Matton R., Schreel D.

en de vertegenwoordigers van 63 verenigingen

Afwezig: Nu of nooit Knokke-Heist, De Welkom Ledegem, verontschuldigd: Matton R

DAGORDE

1) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 24/11/2016

2) Verslag dienstjaar 2016/2017 van het Provinciaal Comité

3) Provinciaal Sport Reglement

4) Sportief programma van onze afdeling seizoen 2018

 1. a) Stemming omtrent de 3 voorgestelde reisroosters en het voorstel omtrent de omtrekken.

                       

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aan iedere vereniging die de zaal binnenkomt, wordt een omslag overhandigd die volgende documenten bevat:

activiteitsverslag 2017

overzicht bijdragen 2018

vluchtprogramma 2018 vereniging Belgiëvluchten/Frankrijkvluchten onder Parijs

vluchtprogramma 2018 vereniging Frankrijkvluchten boven Parijs

vluchtprogramma 2018 verbond Belgiëvluchten/Frankrijkvluchten onder Parijs

vluchtprogramma 2018 verbond Frankrijkvluchten boven Parijs

lossinguren 2018 westenlijn

reisrooster 2018

ronde van België 2018

leervluchten 2018 Frankrijk

toelichting vluchtprogramma 2018

richtlijnen vluchtprogramma’s 2018

afhalen ringen en provinciaal secretariaat in Kortemark

3 kaarten West-Vlaanderen met deelgemeenten (grenzen 2015)

Om 19u40 opent de heer Verkinderen, Voorzitter van de Afdeling West-Vlaanderen, de vergadering.

In naam van het Provinciaal Comité, verwelkomt de Voorzitter alle aanwezige bestuursleden.

Alvorens over te gaan tot de dagorde, verzoekt de heer Verkinderen een moment stilte ter nagedachtenis van de overleden leden.

De Voorzitter gaat vervolgens over tot de dagorde

 • Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 24/11/2016.

Er worden hieromtrent geen enkele opmerkingen genoteerd, zodat dit verslag wordt goedgekeurd.

 • Verslag dienstjaar 2016/2017 van het Provinciaal Comité.

In verband hiermee overloopt de heer Verkinderen de statistieken qua leden, verenigingen en verkoop van ringen.

West-Vlaanderen telde in 2017 nog 3.011 aangesloten leden. Dit betekent een stijging van 9 leden in vergelijking met 2016..

Nog 63 actieve verenigingen, een daling van 1 vereniging.

Het provinciaal comité vergaderde in totaal 16 keer.

Er werden in 2017 137.236 ringen verkocht, wat een vermindering is van 8217 ringen.

Betreffende de ringen 2018 deelt de heer Verkinderen mee dat de prijs van de ring hetzelfde blijft, nl 1 Euro.                                                                                     

Op vrijdag 29 december 2017 tussen 9 en 12uur zullen de ringen 2018 worden bedeeld in Kortemark.

Voor wat betreft de vlucht vanuit Compiègne zal de VVV Roeselare ook voor volgend jaar de hoofdsponsor zijn, de 1500€ die door hen wordt geschonken zal door de inrichter WVOU gebruikt worden voor het aankopen van de geschenkenpaketten. Deze keer zal de vlucht kaderen in het slotgebeuren van de herdenking 14-18.

De heer Verkinderen overloopt vervolgens de verschillende taken van het provinciaal comité:

- Het uitvoeren van de beslissingen van het Nationaal Sportcomité.

- Het nazien en goedkeuren van de officiële wedvluchtprogramma’s.

- Het controleren en goedkeuren van de omtrekken, bepaald door de verenigingen.

- Het opstellen van de richtlijnen van het sportief seizoen en waken op de toepassing ervan.

- Het uitvoeren van controles ( wedvluchten, verzendingen, lossingen)

Betreffende de nationale kampioenschappen wordt meegedeeld dat 44 West-Vlaamse liefhebbers zijn opgenomen in verschillende categorieën. Daarenboven behaalde 6 West-Vlaamse liefhebbers in 2017 een nationale overwinning. De heer Verkinderen deelde mee dat deze uitmuntende prestaties van de West-Vlaamse liefhebbers konden behaald worden mede dankzij de inrichter WVOU en de lokalen die door hun grote omtrekken veel duiven konden inkorven.

De Provinciale dag op 5 november kende een groot succes. Net geen 400 gasten namen deel aan het feestmaal.

De Provinciale dag 2018 is voorzien voor 4 november in de Vossenberg te Hooglede.

Suggesties omtrent de provinciale kampioenschappen zullen steeds met de meeste ernst in overweging worden genomen

Dhr Verkinderen haalt aan dat we dit jaar tweemaal geconfronteerd zijn geweest met de vogelgriep, de eerste maal als de jonge duiven juist buiten konden en de tweede maal in vol seizoen. Hij vermeld hierbij dat het provinciaal comité alles in het werk heeft gesteld om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Om de problemen die er waren bij de lokalen in verband met de inkorvingen op te kunnen lossen, zijn we genoodzaakt om in het Provinciaal reglement het volgende op te nemen:

– Wanneer er in de Provincie vogelgriep wordt vastgesteld ,dan worden op geen enkele vlucht nog leerduiven aanvaard, dan moet alles gespeeld worden.

Dit ter bescherming van de liefhebber en zijn duiven.

 

Omtrent het sportieve programma diende er gestemd te worden op een voorstel ivm de omtrekken. Dit kwam van de vereniging van Dadizele, daar er volgens hen met te grote omtrekken werd gespeeld. Zij stelden het volgende voor: verplicht aanpalend, toegelaten over-aanpalend en een toegelaten extra: max. 3 over-overaanpalende deelgemeentes.

Hiernaast diende er alsook gestemd te worden op 3 voorstellen ivm de reisroosters 2018.

Rooster 1 : het schema van vorig jaar, dus met vluchten uit Arras en Clermont los op zondag en Fontenay los op zaterdag.

Rooster 2 : de vluchten uit Clermont en Fontenay worden vervangen door Pontoise, dus een reisrooster met overwegend Arras en Pontoise met inkorving op vrijdag en lossing op zaterdag (geen zondagspel)

Rooster 3 : Vluchten uit Arras, Clermont, Fontenay, Pontoise en Compiègne maar met inkorving op vrijdagavond (2 speelvluchten en 1 leervlucht zijn toegelaten) en los op zaterdag. (geen zondagspel).

Voor de provinciale kleine HAFO vluchten, voor de drie voorstellen, telkens met inkorving op donderdag en los op zaterdag.

Aangekomen bij bovenstaand gedeelte nam de vertegenwoordiger van de vereniging van Dadizele het woord met de vraag wie de KHF vluchten zal inrichten. Alsook vermeldde hij dat voor de provinciale vluchten met de jonge duiven de lossingsplaats niet stond ingevuld. Men had graag geweten wie deze vluchten zal inrichten.

Dhr. Verkinderen antwoordde dat dit pas beantwoord kan worden nadat men beschikt over alle vluchtkalenders zodoende men een duidelijk overzicht krijgt.

Hierna vroeg de vertegenwoordiger van Dadizele met welke stemmen er rekening werd gehouden bij het stemmen. Dhr Verkinderen antwoordde hierop dat er met alle hoklijstleden rekening wordt gehouden. Waarop Dadizele antwoordde dat ze graag hadden geweten hoeveel hoklijsten bepaalde verenigingen zoals Langemark en Oostkamp hebben.

Dhr Verkinderen antwoordde dat er meerdere lokalen zijn die in dit geval verkeren en dat hij zal nogmaals uitleggen hoe dat komt. Hij heeft zich de laatste 3 jaar ingezet om het reglement aangepast te krijgen van de vereiste 3.000 leden naar 1.500 leden, de grens voor bijvoeging bij een andere P.E. – En dat is nu gelukt.

Het was ons ook opgevallen dat sommige verenigingen graag een grote bonverkoop deden waarop wij actie genomen hebben en het provinciaal sportreglement aangepast hebben met artikel 8.1 :

“Elke maatschappij kan bonverkoping(en) organiseren waarvan het aantal bons beperkt wordt tot maximum 50. Indien de maatschappij meer dan 50 leden telt mag het aantal bons opgetrokken worden en dit tot het aantal  leden.”

Een aantal verenigingen hebben daar creatief op gereageerd.

Hieropvolgend stelt hij voor om over te gaan tot de stemming zodoende de documenten kunnen worden opgehaald.

Resultaat van de stemming:

Voor de reisroosters was er sprake van een ex-aequo voor rooster 2 en 3 met 1181 stemmen voor zowel rooster 2 als 3. Uiteindelijk werd gekozen voor rooster 3

Omtrekken: 1194 pro tegen 1581 tegen. Er is aldus geen verandering bij de omtrekbepaling voor 2018 .

Dhr Schreel vermeld hierna dat hij de stemming van vanavond  “onder voorbehoud” zet. De reden daarvoor is dat er nationaal een klacht uit West-Vlaanderen binnen gekomen is. Hij wenst meteen ook een misverstand uit de wereld helpen. Het is niet het provinciaal bestuur dat verantwoordelijk is voor de hoklijsten maar elk lokaal op zich is verantwoordelijk voor zijn eigen hoklijsten. De klacht van West-Vlaanderen moet nu eerst nationaal behandeld worden en nationaal zal dan ook een beslissing genomen worden, nadat het dossier juridisch voorgekomen is.”

 • Provinciaal Sport Reglement
 • Vanaf het tweede weekend van maart tot en met het tweede weekend van oktober kunnen prijskampen ingericht worden ,voor zover ze werden aangevraagd op het vluchtprogramma.
 • Vanaf zaterdag 19 mei kunnen wedstrijden met jonge duiven worden ingericht.
 • Leervluchten kunnen vanaf 1 mei.
 • Vluchten voor jonge duiven verder dan Parijs mogen pas worden ingericht vanaf tweede weekend van juni.
 • De verenigingen moeten portduiven of leerduiven weigeren van liefhebbers die niet in de betreffende omtrek vallen.
 • Omtrent de omtrekken werd er negatief gestemd op het voorstel om deze aan te passen. Er is aldus geen verandering bij de omtrekbepaling voor 2018 .
 • Toevoeging item vogelgriep: Wanneer er in de Provincie vogelgriep wordt vastgesteld ,dan worden op geen enkele vlucht nog leerduiven aanvaard, dan moet alles gespeeld worden.
 • Sportief programma 2018

 

 • vanaf 10 maart tot en met 14 oktober kunnen prijskampen worden ingericht, voor zover ze werden aangevraagd op het vluchtprogramma
 • de ronde van België enkel op zondag vanaf 23 september 2018 tot en met 14 oktober 2018, enkel uit erkende lossingsplaatsen die onder controle staan van de KBDB
 • De zaterdagen waar er drie vluchten zijn ingepland Arras-Clermont-Fontenay, mogen maar 2 van de drie vluchten ingekorfd worden. Ook geen derde vlucht als leervlucht.
 • Om nog een vlucht provinciaal te kunnen inrichten voor oude en jaarse duiven ,is Fontenay vanaf 9 Juni uitsluitend voor jonge duiven ,dus geen enkele oude of jaarse duif mag ingekorfd worden op Fontenay ook niet als leerduif
 • Zaterdag 14/07/2017 (Franse Nationale Feestdag) kunnen er geen vluchten plaatsvinden op zaterdag. Alles wordt verplaatst naar zondag. Het transport van duiven op zaterdag kan wel.
 • Zaterdag 21/7/2018 kan er nog een verandering plaatsvinden.

 

Omtrekken:

 • voor de Belgiëvluchten, Arras en Clermont en Fontenay: minimum aanpalende gemeenten.
 • maximum vanaf de gemeente van het lokaal in de richting
  • Noord-Zuid: tot maximaal 4 deelgemeenten in noordelijke en zuidelijke richting
  • Oost –West: minimaal ½ van de gekozen deelgemeenten N –Z
 • voor de grenslokalen die geen gemeenten uit een andere provincie laten of kunnen laten deelnemen kunnen tot maximum 6 deelgemeenten in de richting N-Z
 • omtrek provinciaal op lokale vlucht is verboden
 • de omtrekken dienen zonder inhammen te zijn opgesteld en sportief te zijn
 • voor de Ronde van België: minimum omtrek arrondissement
 • voor alle vluchten (uitzondering van provinciale vluchten) kunnen slechts twee aanpalende gemeenten uit een andere provincie in de omtrek worden opgenome

Annuleren van wedvluchten:

In geval van annulering van een wedvlucht met lossing in Frankrijk, dient de betrokken vereniging ten spoedigste en dit uiterlijk de woensdag, die de vlucht voorafgaat, de nationale en provinciale zetel te verwittigen.

Aanmeldingen:

 • voor vluchten onder de 500 km dienen geen aanmeldingen meer te gebeuren met uitzondering voor de nationale vluchten
 • portduiven of leerduiven zijn niet toegelaten op provinciale vluchten
 • de verenigingen moeten leerduiven weigeren van liefhebbers die niet in de betreffende omtrek vallen

Lossingen:

 

Slechts 1 West-Vlaamse lossing

Lossingsuren

- Arras:          8u30   maart, april en september 9u00

- Clermont:     7u30   april en september 8u00

- Pontoise:      7u30

- Fontenay:     7u30

Uiterste lossingsuren:

- Arras en Clermont:                          eerste dag: 16u tweede dag: 14u

- Pontoise, Fontenay:                        eerste dag: 15u tweede dag: 13u

Vluchtprogramma 2017 snelheid:

 • De vluchtprogramma’s worden aangepast naar de stemming naar reisrooster 3.
 • de vluchten voor de snelheid zijn Arras, Clermont, Pontoise
 • Er is geen verlate lossing meer vanuit Pontoise. De grenslokalen moeten kiezen om ofwel Arras en Clermont met hun gewone omtrek te spelen of Pontoise enkel met West-Vlaamse liefhebbers te spelen.

 

Vluchtprogramma 2017 kleine halve fond:

 • De vluchtprogramma’s worden aangepast naar de stemming naar reisrooster 3.

 

 • Eén vlucht komt in aanmerking Fontenay
 • er mag maar één vlucht per weekend ingericht worden
 • moet 150 km minder zijn dan nationale vlucht
 • om nog een vlucht provinciaal te kunnen inrichten voor oude en jaarse duiven, is Fontenay vanaf 9 juni uitsluitend voor jonge duiven, dus geen enkele oude of jaarse duif mag vanaf dan ingekorfd worden op Fontenay, ook niet als leerduif
 • in alle inkorvingslokalen voor de nationale of provinciale vluchten verder dan Parijs is het gebruik van de door de KBDB gehomologeerde en goedgekeurde elektronische registratiesystemen verplicht

 

Nationaal Sportreglement

Toelichting over het nationaal vluchtprogramma en info over de nationale statutaire vergadering in verband met dit item werd gegeven door dhr Schreel.

Grote fond:

 1. a) Categorieën

Agen & Narbonne: 2 categorieën – oude + jaarlingen

St-Vincent, Marseille & Perpignan:

                                    1 categorie –oude/jaarlingen

Pau & Barcelona:       1 categorie oude

 1. b) Inkorvingsdagen

Eén dag later inkorven (dinsdag i.p.v. maandag), behalve Barcelona blijft op zondag, het maximum aantal duiven per mand blijft behouden.

 è De vervoerders dienen ten laatste om 17 uur de dag vóór de lossing aanwezig dienen te zijn op de lossingsplaats.

Fond:

 1. a) Omwisseling van Brive & Cahors
 2. b) + Montélimar 30/06/2018
 3. c) door de Franse Nationale Feestdag op 14/7/2018 zal Jarnac worden ingericht op 13 of 15/07/2018
 4. d) Toevoeging van Angoulême op 04/08/2018
 5. e) Eerste 5 vluchten: 1 categorie oude/jaarlingen      

     volgende 4 vluchten: 2 categorieën oude + jaarlingen

 1. f) Valence & Montélimar (CFW): deelname van 1 inkorvingsbureel uit het Groothertogdom Luxemburg

onder de voorwaarde dat indien de overwinnaar een liefhebber is uit het Groothertogdom Luxemburg, deze de eerste plaats behoud maar dat de eerste Belgische liefhebber benoemd wordt als nationaal overwinnaar.

GHF

Toevoeging van Gueret op 30/6/2018  

Kosten :

Naar de prijzen toe is er een voorstel aan de inrichter van Pau om de prijs te verlagen naar 3.45€, nu is de inleg 5€.

Sportieve organisatie vluchtseizoen 2018 (nat.)

-   Afschaffing van de gummiringen op de grote halve fond vluchten : kostreductie voor de inkorflokalen!

-   De zones blijven ongewijzigd

-   Lossingsuren idem als in 2017

-   Voorstel ivm de dubbelingen PE’s/SPE’s: werden niet goedgekeurd

Verplichte dubbeling provinciaal op de nationale vluchten

Een identieke poelebrief voor alle provinciale dubbelingen op de nationale vluchten.

CRITERIA NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2018

Deze zullen opnieuw worden besproken tijdens de zitting van het NSC van februari 2018.

Voorstel nationaal kampioenschap kleine halve-fond:

- andere benaming nl. NATIONAAL KAMPIOENSCHAP HALVE-FOND;

- vanaf 250,01 km tot maximum 500 km;

- geen nationale wedvlucht.

Varia

Schieten van (verwilderde) duiven: Zoals vorig jaar wordt het schieten van deze duiven van 19 december 2016 tot en met 3 januari 2017 toegelaten. Bijgevolg worden de liefhebbers verzocht hun duiven tijdens deze periode op te hokken.

Data Nationale Dagen op Domein De Vossenberg te Hooglede vrijdag 5 en zaterdag 6 januari 2018

 

De Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit vervolgens de vergadering om 21u10.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Goedgekeurd op de Nationale Algemene Vergadering van 28/02/2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter