VERSLAG VAN DE PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 NOVEMBER 2013
IN ZAAL ROLARIUS - ROESELARE


Aanwezig: de heren mandatarissen: Verkinderen F., De Keyser K., Matton R., Schreel D.
en de vertegenwoordigers van 70 verenigingen
Afwezig: 3 vereniging

 

DAGORDE
1) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 29/11/2012
2) Verslag dienstjaar 2011/2013 van het Provinciaal Comité
3) Sportief programma van onze afdeling seizoen 2014
4) Voorlopige dagorde van de Nationale Algemene Vergadering van jan./feb. 2014
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aan iedere vereniging die de zaal binnenkomt, wordt een omslag overhandigd die volgende documenten bevat:
activiteitsverslag 2013
overzicht bijdragen 2014
vluchtprogramma 2014 vereniging Belgiëvluchten/Frankrijkvluchten onder Parijs
vluchtprogramma 2014 vereniging Frankrijkvluchten boven Parijs
vluchtprogramma 2014 verbond Belgiëvluchten/Frankrijkvluchten onder Parijs
vluchtprogramma 2014 verbond Frankrijkvluchten boven Parijs
lossinguren 2014 westenlijn
reisrooster 2014
ronde van België 2014
leervluchten 2014 Frankrijk
toelichting vluchtprogramma 2014
richtlijnen vluchtprogramma's 2014
afhalen ringen en provinciaal secretariaat in Kortemark
3 kaarten West-Vlaanderen met deelgemeenten (grenzen 2013)
__________________________________________________________________________________
KBDB W-Vl. Algemene Statutaire Vergadering 21 november 2013 Pagina 2 van 5
_____________________________________________________________________________________________________
Om 19u45 opent de heer Verkinderen, Voorzitter van de Afdeling West-Vlaanderen, de vergadering.
In naam van het voltallige Provinciaal Comité, verwelkomt de Voorzitter alle aanwezige bestuursleden.
Hij verwelkomt tevens de bestuursleden van de vereniging van Komen en Waasten, die in 2014 sportief bij West-Vlaanderen komen.
De liefhebbers van deze gemeenten kunnen vanaf 2014 meespelen provinciaal West-Vlaanderen en opgenomen worden in de provinciale kampioenschappen West-Vlaanderen.
Alvorens over te gaan tot de dagorde, verzoekt de heer Verkinderen een moment stilte ter nagedachtenis van de overleden leden.
De Voorzitter gaat vervolgens over tot de dagorde
1) Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 29/11/2012.
(dit verslag werd meegegeven met de verenigingen bij het afhalen der ringen 2013 in december 2012)
Er worden hieromtrent geen enkele opmerkingen genoteerd, zodat dit verslag wordt goedgekeurd.
2) Verslag dienstjaar 2012/2013 van het Provinciaal Comité.
In verband hiermee overloopt de heer Verkinderen de statistieken qua leden, verenigingen en verkoop van ringen.
West-Vlaanderen telde in 2013 nog 3.457 aangesloten leden. Dit betekent een daling van 182 leden in vergelijking met 2012.
Er vielen ook 4 maatschappijen weg wat het totaal aantal verenigingen in 2013 op 73 bracht.
Het provinciaal comité vergaderde in totaal 19 keer.
Er werden in 2013 163405 ringen verkocht, wat een vermindering is van 7965 ringen.
Betreffende de ringen 2014 deelt de heer Verkinderen mee dat de prijs van de ring 2014 behouden blijft op 0,80 Euro.
Op maandag 30 december 2013 zullen de ringen 2014 worden bedeeld in Kortemark, dit tussen 9 en 12 uur. Er wordt gevraagd om enkel te bestellen per 20-tal (de ringen zijn verpakt per 20)
De bestelling van de ringen dient te gebeuren met het betreffende formulier en dient vóór 25/11/2013
teruggestuurd te worden aan Halle. De factuur met het verschuldigde bedrag zal dan aan de vereniging worden toegestuurd. De betaling dient te gebeuren vóór 10/12/2013.
De heer Verkinderen overloopt vervolgens de verschillende taken van het provinciaal comité:
- Het uitvoeren van de beslissingen van het Nationaal Sportcomité.
- Het nazien en goedkeuren van de officiële wedvluchtprogramma's.
- Het controleren en goedkeuren van de omtrekken, bepaald door de verenigingen.
- Het opstellen van de richtlijnen van het sportief seizoen en waken op de toepassing ervan.
- Het uitvoeren van controles ( wedvluchten, verzendingen, lossingen)
__________________________________________________________________________________
KBDB W-Vl. Algemene Statutaire Vergadering 21 november 2013 Pagina 3 van 5
_____________________________________________________________________________________________________
Betreffende de nationale kampioenschappen wordt meegedeeld dat 29 West-Vlaamse liefhebbers zijn opgenomen in verschillende categorieën. Daarenboven behaalde 10 West-Vlaamse liefhebbers in 2013 een nationale overwinning.
In de provinciale kampioenschappen 2013 werd 2473 € verdeeld.
De Provinciale dag op 03 november kende een groot succes.
De Provinciale dag 2014 is voorzien voor 2 november 2014 in de Vossenberg te Hooglede.
Suggesties omtrent de provinciale kampioenschappen zullen de steeds met de meeste ernst in overweging worden genomen
3) Sportief programma 2014
 vanaf 15 maart tot en met 12 oktober kunnen prijskampen worden ingericht, voor zover ze werden aangevraagd op het vluchtprogramma
 de ronde van België enkel op zondag vanaf 21 september 2014 tot en met 12 oktober 2014, enkel uit erkende lossingsplaatsen die onder controle staan van de KBDB
 er mogen slechts twee vluchten worden ingekorfd voor zover de inkorvingsplaatsen duidelijk van elkaar gescheiden zijn, met afzonderlijke inkorftafels.
Omtrekken:
 voor de Belgiëvluchten, Arras en Clermont en Fontenay: minimum aanpalende gemeenten.
 maximum vanaf de gemeente van het lokaal in de richting
o Noord-Zuid: tot maximaal 4 deelgemeenten in noordelijke en zuidelijke richting
o Oost –West: minimaal ½ van de gekozen deelgemeenten N –Z
 voor de grenslokalen die geen gemeenten uit een andere provincie laten of kunnen laten deelnemen kunnen tot maximum 6 deelgemeenten in de richting N-Z
 voor de vluchten Chateaudun en verder: per fusiegemeente, enkel West-Vlaamse gemeenten kunnen opgenomen worden
 omtrek provinciaal op lokale vlucht is verboden
 de omtrekken dienen zonder inhammen te zijn opgesteld en sportief te zijn
 voor de Ronde van België: minimum omtrek West-Vlaanderen
 voor alle vluchten (uitzondering van provinciale vluchten) kunnen slechts twee aanpalende gemeenten uit een andere provincie in de omtrek worden opgenomen.
Annuleren van wedvluchten: In geval van annulering van een wedvlucht met lossing in Frankrijk, dient de betrokken vereniging ten spoedigste en dit uiterlijk de woensdag, die de vlucht voorafgaat, de nationale en provinciale zetel te verwittigen.
__________________________________________________________________________________
KBDB W-Vl. Algemene Statutaire Vergadering 21 november 2013 Pagina 4 van 5
_____________________________________________________________________________________________________
Aanmeldingen:
 voor vluchten onder de 500 km dienen geen aanmeldingen meer te gebeuren met uitzondering voor de nationale vluchten
 portduiven of leerduiven zijn niet toegelaten op provinciale vluchten
 de verenigingen moeten leerduiven weigeren van liefhebbers die niet in de betreffende omtrek vallen
Lossingen:
Slechts 1 West-Vlaamse lossing
Lossingsuren
- Arras: 8u00 maart, april en september 9u00
- Clermont: 7u00 april en september 8u00
- Brionne: 8u00
- Pontoise: 7u00
- Fontenay: 7u00
Uiterste lossingsuren:
- Arras en Clermont: eerste dag: 16u tweede dag: 14u
- Brionne, Pontoise, Fontenay: eerste dag: 15u tweede dag: 13u
Vluchtprogramma 2014 snelheid:
 zaterdagspel blijft zoals vorig jaar dit van 15 maart tot en met 10 mei en vanaf 26 juli tot en met 13 september
 op de zaterdagen van 03 en 10 mei 2014, als er drie vluchten worden aangevraagd dan is Arras leervlucht
 jonge duiven kunnen vanaf 14 juni gespeeld worden op Fontenay
 de vluchten voor de snelheid zijn Arras, Clermont, Pontoise en Brionne
 er wordt gewerkt aan een Provinciale vlucht ter nagedachtenis van de Eerste Wereldoorlog; deze vlucht zal doorgaan op zaterdag 26 juli
Vluchtprogramma 2014 kleine halve fond:
 twee vluchten komen in aanmerking Fontenay en Chauteaudun
 er mag maar één vlucht per weekend ingericht worden
 moet 150 km minder zijn dan nationale vlucht
 om nog een vlucht provinciaal te kunnen inrichten voor oude en jaarse duiven, is Fontenay vanaf 14 juni uitsluitend voor jonge duiven, dus geen enkele oude of jaarse duif mag vanaf 14 juni 2014 ingekorfd worden op Fontenay, ook niet als leerduif
 het programma van vorig jaar wordt integraal behouden bij de jonge duiven
 volgens artikel 8 van het nationaal sportreglement is het spelen en dubbelen van jonge duiven in andere categorieën niet toegelaten voor het eerste weekend van september
 het automatische dubbelen van jaarlingen bij de oude duiven is niet toegelaten (zie art 10 van NSR) en zal streng beteugeld worden
__________________________________________________________________________________
KBDB W-Vl. Algemene Statutaire Vergadering 21 november 2013 Pagina 5 van 5
_____________________________________________________________________________________________________
 in alle inkorvingslokalen voor de nationale of provinciale vluchten verder dan Parijs is het gebruik van de door de KBDB gehomologeerde en goedgekeurde elektronische registratiesystemen verplicht
 voor de nationale vluchten Valence, Montélimar, Pau en Marseille dient de lokale omtrek provinciaal te zijn
Vervolgens wordt een film getoond van een lossing te Pontoise.
4) Voorlopige dagorde van de Nationale Algemene Vergadering van jan./feb. 2014
Hieromtrent worden geen opmerkingen genoteerd.
De definitieve dagorde zal verschijnen in de pers.
De heer Verkinderen overloop vervolgens de briefwisseling die begin 2013 werd gevoerd tussen het provinciaal comité en de IWV ivm de kostprijs per duif voor de vluchten Chateauroux, Orléans, L'Aigle, Blois en Tours.
De Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit vervolgens de vergadering om 20u45.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter